خانه / آموزش / آموزش اتوکد – قسمت دوم – اقدام اولیه جهت ترسیم

آموزش اتوکد – قسمت دوم – اقدام اولیه جهت ترسیم

ترسیم با روش های معمول

اکنون دیگر می دانیم که چگونه فرمانی را اجرا کنیم و چگونه به پیغام های درخواست اتوکد پاسخ درست بدهیم. درقسمت اول فرمان LINE را اجرا کردیم و با پیغام های آن آشنا شدیم. پس از مرور مجدد پیغام های این فرمان و شناخت گزینه های آن با مختصات نیز آشنا خواهیم شد و اشکال مشخص هندسی رسم خواهیم کرد.

پیام های درخواست فرمان LINE

پس از اجرای فرمان LINE:

Command: line

Specify first point:

نقطۀابتدای پاره خط را مشخص می کنیم. (فعلاً با حرکت دادن مکان نما به جایی در ناحیۀترسیمی و تقه زدن (کلیک) این کار را انجام می دهیم.)

Specify next point or [Undo]:

نقطۀ دوم را مشخص می کنیم.

Specify next point or [Undo]:

نقطۀ سوم را مشخص می کنیم.

Specify next point or [Close/Undo]:

نقطۀ بعدی را مشخص می کنیم. عمل تعیین نقاط را تاهرزمانی که بخواهیم می توانیم ادامه دهیم. برای پایان دادن به فرمان Enter یا Space را می زنیم.

گزینه های فرمان LINE

حالا ببینیم گزینه های موجود درفرمان LINE چه عملی انجام می دهند؟

گزینۀ Undo

با انتخاب گزینۀ Undo (لغو) آخرین پاره خط ترسیم شده حذف می گردد و یک مرحله در داخل فرمان LINE به عقب برمی گردیم ولی از فرمان LINE خارج نمی شویم.

گزینۀ Close

با انتخاب گزینۀ Close (بستن) اتوکد انتهای آخرین پاره خط را به ابتدای اولین پاره خط وصل می کند و به فرمان LINE پایان می دهد. پس اکنون معلوم می شود چرا تا زمانی که حداقل ۳ پاره خط ترسیم نکرده ایم گزینه ای به نام Close نداریم.

ERASE برای پاک کردن آنچه نمی خواهیم

با فرمان ERASE درفصل پیش آشنا شدیم. از این به بعد هرجا برای آزمایش ترسیماتی انجام می دهیم، برای آنکه صفحۀ ترسیمی بیش ازحد شلوغ نشود، از فرمان ERASE کمک می گیریم و اجسام و موضوعات موجود را انتخاب کرده، از ترسیم حذف می کنیم. (به روش های انتخاب نیز مختصراً درفصل پیش اشاره کردیم.)

شروع اولین ترسیم دقیق در اتوکد

این بار می خواهیم به جای انتخاب نقاط غیرمشخص و بی هدف، مختصات را از طریق صفحه کلید واردکرده، اشکال هندسی با ابعاد معلوم رسم کنیم. اما پیش از آن با مختصات آشنا شویم.

مبدأمختصات

نقطه ای که به عنوان مبدأ درنظرگرفته می شود و دیگر نقاط نسبت به آن سنجیده می شوند، «مبدأمختصات» نامیده می شود. مختصات مبدأ ۰,۰ است. دیگر نقاط با فاصلۀ افقی (طول یا X) و عمودی (عرض یا Y) نسبت به این مبدأ مشخص می گردند. چون در اتوکدمقدماتی نقشه های دوبعدی رسم می کنیم لذا دراینجا ذکری از فاصلۀ ارتفاعی (ارتفاع یا Z) به میان نمی آوریم. (فاصلۀ ارتفاعی یا بلندی یا تراز در درس «اتوکد سه بعدی» مطرح می گردد.). مثلا (۳و۵) بیانگر این است که نقطۀ موردنظر به فاصلۀ افقی ۵ واحد و فاصلۀ عمودی ۳ واحد از مبدأمختصات قرار دارد.

(X=5 , Y=3)

۰۳-۰۹

برای ترسیم این مستطیل فرمان LINE را اجرا می کنیم و به ترتیب مختصات A1 و A2 و A3 و A4 را وارد کرده، درپایان حرف C را برای انتخاب گزینۀ Close می دهیم.

Command: line

Specify first point: 0,0

Specify next point or [Undo]: 5,0

Specify next point or [Undo]: 5,3

Specify next point or [Close/Undo]: 0,3

Specify next point or [Close/Undo]: c

همان طوری که مشاهده می شود بین x و y هرنقطه یک علامت کاما (ویرگول) قرار دارد و هیچ فضای خالی ای بین آنها نیست. ممکن است نماددستگاه مختصات که درگوشۀ پایین سمت چپ ناحیۀترسیمی قرار دارد نگذارد تا خطوط ترسیم شده را به طور کامل ببینیم.

چون در اتوکدمقدماتی به صورت دوبعدی کار می کنیم و نیز در فضای مدل قرار داریم پس نیازی به دیدن نماددستگاه مختصات نداریم و می توانیم آن را خاموش کنیم.

خاموش و روشن کردن نماددستگاه مختصات (UCS icon)

برای خاموش کردن این نماد فرمان UCSICON را اجرا می کنیم و درمقابل پیغام درخواست اتوکد گزینۀ OFF را انتخاب می کنیم.

Command: ucsicon

Enter an option [ON/OFF/All/Noorigin/ORigin/Properties] : off

برای روشن کردن دوبارۀ نماددستگاه مختصات بازهم فرمان UCSICON را اجرا کرده این بار گزینۀ ON را انتخاب می کنیم:

Command: ucsicon

Enter an option [ON/OFF/All/Noorigin/ORigin/Properties] : on

این عمل را می توانیم از طریق منوی گشودنی View نیز انجام دهیم: ViewwDisplaywUCS IconwOn

اگر درکنار کلمۀ On علامت تیک (P) وجود داشته باشد یعنی نماددستگاه مختصات روشن است و برعکس. برای تغییر حالت این نماد از روشن به خاموش یا از خاموش به روشن، کافی است روی گزینۀ On دکمۀ ماوس را بزنیم.

(ViewwDisplaywUcs IconwOn)

 اگر باز هم مستطیل ترسیم شده واضح نیست به فرمان های ZOOM و PAN نیازمندیم.

  

فرمان ZOOM (اندازه نمایی)

درفصل های قبل با فرمان ZOOM تاحدودی آشنا شدیم و دیدیم که برای ریزنمایی و درشت نمایی تصویر به کار می رود. بزرگ نمایی زمان اجرا (Zoom Realtime)، بزرگ نمایی باانتخاب پنجره (Zoom Window) و بزرگ نمایی قبلی (Zoom Previous) را هم دیدیم و به کار بردیم. هرکدام از موارد ذکرشده یک گزینه از فرمان Zoom محسوب می شوند. برای آشنایی با برخی از دیگرگزینه های فرمان Zoom به سراغ منوی ابزار استاندارد (Standard Toolbar) که قبلاً با آن آشنا شدیم می رویم. با نگاهی دقیق تر به منویی که به کمک آن Zoom Window را اجرا کردیم، یک مثلث کوچک درگوشۀ سمت راست پایین آن می بینیم. این علامت بیانگر چیست؟

 منوی ابزار فرعی

مثلث کوچکی که درگوشۀ راست و پایین منوی ابزار دیده می شود بیانگر این است که منوی موردنظر دارای گزینه های دیگری نیز هست. کافی است مکان نما را به روی آن برده دکمۀ ماوس را فشار داده، نگه داریم. دراین صورت منوی ابزار جدیدی باز می شود که اگر منوی اصلی افقی باشد، منوی فرعی عمودی و اگر منوی اصلی عمودی باشد، منوی جدید افقی خواهد بود. با حرکت دادن مکان نما برروی گزینه های منوی بازشده و کمی مکث به روی هریک، نام هرگزینه را مشاهده خواهیم کرد. اگر روی هرکدام از گزینه های منوی فرعی دکمۀ ماوس را رها کنیم آن گزینه انتخاب و اجرا شده، درمنوی اصلی جایگزین گزینۀ قبلی می گردد و برای انتخاب دوبارۀ آن نیازی به بازکردن منوی فرعی نیست.

  بزرگ نمایی گستره ها (Zoom Extents)

با انتخاب Zoom Extents هرآنچه که درصفحۀ اتوکد ترسیم کرده ایم به بزرگترین اندازۀ ممکن نمایش داده می شود. یعنی اگر اجسام خیلی ریزند یا بالعکس آنقدر بزرگند که در صفحۀ ترسیمی جا نمی شوند در معرض دیدمان قرار می گیرند. (آخرین گزینه در منوی ابزار Zoom)

  

درشت نمایی / ریزنمایی (Zoom In / out)

با انتخاب Zoom In درشت نمایی انجام می گیرد و همه چیز ۲ برابر بزرگتر دیده می شود. (شکل ذره بین با یک علامت به اضافه (+) دردرون آن)

با انتخاب Zoom Out ریزنمایی صورت می گیرد و اندازۀ تصویر نصف می شود. (شکل ذره بین با یک علامت منها (-) دردرون آن)

برای مشاهدۀ مستطیلی که رسم کرده ایم ابتدا Zoom Extents را اجرا می کنیم و سپس تصویر را کمی به عقب می بریم، یعنی Zoom Out را اجرا می کنیم.

  

مختصات قائم مطلق(Absolute Cartesian)

مختصاتی که دربالا موردبررسی قرار گرفت مختصات «دکارتی» (Decartian)، «کارتزین» (Cartesian)، «قائم» یا «متعامد» (Orthogonal) خوانده می شود. دراین روش فاصلۀ افقی (طول یا X) و فاصلۀ عمودی (عرض یا y) نسبت به یک مبدأ سنجیده می شوند. اگر مختصات نقاط نسبت به مبدأ ۰,۰ سنجیده شود، «مختصات قائم مطلق» خوانده می شود.

حال مستطیلی به طول ۵ واحد و عرض ۳ واحد رسم می کنیم (یعنی یک مستطیل به ابعاد آنچه رسم کرده ایم) ولی این بار می خواهیم نقطۀ A1 را درصفحۀترسیمی و به کمک ماوس (در یک نقطۀ دلخواه) تعیین نماییم.

  

پس از اجرای فرمان LINE نقطه ای اختیاری درناحیۀترسیمی انتخاب می کنیم. با روش ورود مختصات مطلق اکنون کارمان بسیار مشکل و تقریباً غیرعملی خواهد بود ، چرا که اولاً مختصات دقیق نقطۀ A1را نداریم و ثانیا پیش از ورود مختصات نیاز به جمع و تفریق و گاهی اوقات استفاده از ماشین حساب نیز داریم. دراینگونه موارد اتوکد امکان کاربرد روش دیگری را می دهد.

 مختصات قائم نسبی (Relative Cartesian)

درروش تعیین مختصات نسبی، مختصات هرنقطه نسبت به نقطۀقبلی سنجیده می شود یعنی نقطۀ A2 نسبت به A1, A3 نسبت به A2، A4 نسبت به A3 و…

مختصات نسبی را با علامت @ نشان می دهیم (@x,y).

اکنون می توانیم مستطیل موردنظر را درمحلی دلخواه درناحیۀترسیمی رسم کنیم.

Command: line

Specify first point:

نقطۀ دلخواهی را به کمک ماوس درصفحۀترسیمی مشخص می کنیم

Specify next point or [Undo]: @5,0

Specify next point or [Undo]: @0,3

Specify next point or [Close/Undo]: @-5,0

Specify next point or [Close/Undo]: @0,-3

Specify next point or [Close/Undo]:

برای پایان بخشیدن به فرمان Enter یا Space را می زنیم.

می توانستیم به جای واردکردن مختصات @۰,-۳ گزینۀ Close را انتخاب کنیم تا دیگر نیازی به زدن Enter درمرحلۀ بعدی هم نداشته باشیم.

مختصات قطبی مطلق (Absolute Polar)

با روش ورود مختصات قطبی چندضلعی بالا به راحتی ترسیم می شود. در روش قطبی فاصلۀ نقطه از مبدأ مختصات و زاویۀ خط واصل بین مبدأ و نقطۀ موردنظر نسبت به محور X سنجیده می شوند. با انجام این عمل مشاهده می شود که مختصاتA, B, C, D و … به صورت زیر تعیین می گردند. (دراتوکد برای نشان دادن زاویه از علامت “<” استفاده می شود.)

A(1<0) B(1<45) C(1<90) D(1<135) E(1<180) F(1<225) G(1<270) H(1<315)

پس برای ترسیم چندضلعی به این صورت عمل می کنیم:

Command: line

Specify first point: 1<0

Specify next point or [Undo]: 1<45

Specify next point or [Undo]: 1<90

Specify next point or [Close/Undo]: 1<135

Specify next point or [Close/Undo]: 1<180

Specify next point or [Close/Undo]: 1<225

Specify next point or [Close/Undo]: 1<270

Specify next point or [Close/Undo]: 1<315

Specify next point or [Close/Undo]: c

همینطور برای ترسیم پاره خط ها، گام های زیر را برمی داریم:

Command: line

Specify first point: 1<0

Specify next point or [Undo]: 1<180

Specify next point or [Undo]:

Enter را می زنیم.

Command:

Enter را می زنیم. این عمل سبب می شود فرمان LINE اجرا شود.

LINE

Specify first point: 1<30

Specify next point or [Undo]: 1<210

Specify next point or [ Undo ]:

Enter را می زنیم.

و به همین ترتیب پاره خط های زیر را نیز ترسیم می کنیم:

۱<60 ~ 1<240

۱<90 ~ 1<270

۱<120 ~ 1<300

۱<150 ~ 1<330

بازهم ترسیم هایی وجود دارند که هنوز با روش های بالا قابل رسم نمی باشند.

مختصات قطبی نسبی (Relative Polar)

درتعیین مختصات به روش قطبی نسبی فاصلۀ هرنقطه نسبت به آخرین نقطه و زاویۀ خط واصل بین نقطۀ قبلی و نقطۀ موردنظر نسبت به جهت مثبت محور x ها سنجیده می شود:

Command: l

LINE

Specify first point:

نقطۀ دلخواهی را در صفحۀترسیمی انتخاب می کنیم

Specify next point or [Undo]: @10<0

Specify next point or [Undo]: @5<30

Specify next point or [Close/Undo]: @7<140

Specify next point or [Close/Undo]: @9<200

Specify next point or [Close/Undo]:

کلید Enter را می زنیم.

فرزین نجفی پور : مدیرعامل شرکت دانش پژوهان طلیعه ایرانیان

درباره ی فرزین نجفی پور

پژوهشگر برتر کشور در چند سال متوالی - مخترع برتر کشور - ثبت 61 اختراع کاربردی در زمینه های کشاورزی، آبیاری، الکترونیک، رباتیک و هوا فضا - دارای مدرک کارشناسی ارشد - ارایه بیش از 100 مقاله علمی - دریافت دهها تندیس ویژه علمی - دریافت بیش از 150 تقدیر نامه از وزارت خانه ها و مراکز علمی و پژوهشی - برپایی بیش از 150 نمایشگاه تخصصی اختراعات - پیشگام در دفاع سایبری عملی از حریم جمهوری اسلامی ایران

همچنین ببینید

چگونه پوست صورت خود را زیبا کنیم؟

اسیدهای میوه کارکردهای بسیاری برای پوست دارند. آنها می توانند همه کاربرای زیبایی پوست انجام دهند؛ ...