خانه / آموزش / آموزش اتوکد – قسمت ششم – شروع به ترسیم یک پلان ساده

آموزش اتوکد – قسمت ششم – شروع به ترسیم یک پلان ساده

حال به مرحله ای رسیده ایم که می توانیم نقشه هایی که کمی پیچیده ترند و بیشتر کاربرد عملی دارند را رسم کنیم. (همانند پلان یک ساختمان).

تاکنون کارهایی انجام می دادیم که نه دارای واحدی بودند و نه برایمان مهم بود که بخش های مختلف آنها نسبت به یکدیگر در چه وضعیتی قرار گیرند. بسادگی ترسیم جدیدی باز می کردیم, تمریناتمان را درون آن انجام می دادیم و پس از اتمام کار بدون ذخیرۀ پرونده از اتوکد خارج می شدیم و یا خطوط، کمان ها، دوایر و… ترسیم شده را پاک می کردیم تا صفحه برای کارهای جدید خالی شود. اکنون زمان نظم دادن به کارمان فرا رسیده است.

پیش از تنظیم قالب برای کارمان مقایسه ای داشته باشیم بین نقشه کشی دستی و نقشه کشی توسط اتوکد:

۱٫     آنچه در نقشه کشی دستی مهم ترین نقش را بازی می کند ابعاد کاغذی است که قرار است ترسیم در آن انجام گیرد.

۲٫     ابعاد نقشه ای که قرار است ترسیم شود نیز از همان ابتدا باید معلوم باشد.

۳٫     با توجه به ابعاد کاغذ و نیز ابعاد واقعی نقشه، مقیاس تعیین می گردد.

برنامه ریزی و تصمیم گیری برای نقشه کش دستی وقتی پیچیده تر و مشکل تر می شود که قرار باشد چندین بخش از ترسیمات در یک برگ گنجانده شوند. عمل چیدن قسمت های مختلف یک نقشه در کنار یکدیگر را «چیدمان» (Layout) می گوییم. برای انجام درست چیدمان بایستی پس از تعیین مقیاس ها، ابعاد محدوده های مربوط به هر بخش حساب شوند و درصورت لزوم چند برگ (که در اصطلاح نقشه کشی به آن «شیت» (Sheet) می گویند) به این کار اختصاص یابد. چیدمان در اتوکد ۲۰۰۲ کار بسیار راحتی است، اما برای ما هنوز زود است که به سراغ آن برویم. فعلاً قرار می گذاریم که «فقط یک نقشه» را درهربار ترسیم کنیم، لذا نیازی به تصمیم گیری برای جای دادن نقشه ها درکناریکدیگر نداریم. در اتوکد برخلاف نقشه کشی دستی در شروع کار نه ابعاد کاغذ برای ما اهمیت دارد و نه مقیاس ترسیم! کافی است که:

۱٫     واحدی برای نقشه انتخاب کنیم. این واحد می تواند همان باشد که در واقعیت وجود دارد. مثلاً در نقشۀ ساختمانی اعم از معماری, سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی واحد اندازه گیری طول می تواند متر یا سانتی متر باشد. در نقشۀ راهسازی و نقشه برداری واحد کیلومتر انتخاب می گردد و در نقشه کشی صنعتی ابعاد بر حسب میلی متر یا سانتی متر سنجیده می شوند.

۲٫     با توجه به واحد انتخابی بزرگترین ابعاد نقشه را حساب کنیم.

اکنون ابعاد فضایی که باید ترسیم را درآن انجام دهیم معلوم می شود.

بهتر است از ابتدا همراه اتوکد پیش برویم و از او هم کمک بگیریم. یک پلان معمولی ساختمان را برای تمرین آماده کنید.

۱٫     Units… – فرمان UNITS برای تعیین واحدهای اندازه گیری

۲٫     Drawing Limits – فرمان LIMITS برای تعیین محدوده های ترسیم

گام ۱: ورود به اتوکد

وارد اتوکد می شویم.

گام ۲: گزینۀ «شروع از ابتدا»(Start from Scratch)

از میان گزینه های پنجرۀ گفتگویی آغازی (Startup) «شروع از ابتدا» (Start from Scratch) و واحد متریک را انتخاب می کنیم و دکمۀ OK (پذیرش) را می زنیم.

گام ۳: اجرای فرمان UNITS (واحدها)

رای تعیین واحدهای اندازه گیری طول و زوایا فرمان UNITS را اجرا می کنیم. فرمان UNITS به صورت گفتگویی اجرا می شود.

۱٫     عنوان پنجرۀ گفتگویی: واحدهای ترسیم (Drawing Units)

۲٫     دکمۀ Close: برای خروج از فرمان UNITS بدون ذخیرۀ تغییرات

۳٫     دکمۀ راهنمای سریع: با انتخاب این دکمه و سپس انتخاب بخش موردنظر یک توضیح یک یا چندسطری ظاهر می شود.

۴٫     ناحیۀ طول (درازا) یا Length: در این ناحیه واحد و دقت اندازه گیری طول را انتخاب می کنیم.

۵٫     فهرست جهشی نوع (Type): در این فهرست نام واحدهای اندازه گیری مشاهده می شود و می توانیم واحد موردنظرمان را از بین فهرست انتخاب کنیم. واحدهای موجود عبارتند از:

•         Decimal: دهدهی

•         Engineering: مهندسی (فوت و اینچ)

•         Architectural: معماری (فوت و اینچ)

•         Fractional: کسری (فوت و اینچ)

•         Scientific: علمی

۶٫     تقریب (Precision): تعداد ارقام بعد از ممیز اعشاری برای نمایش طول های اندازه گیری شده در این فهرست تعیین می شود. (تعداد ارقام بین ۰ تا ۸ می باشد.)

۷٫     ناحیۀ زاویه (Angle): واحد و دقت اندازه گیری زوایا در این ناحیه انتخاب می گردند.

۸٫     فهرست جهشی نوع (Type): نام واحد اندازه گیری زاویه را از این فهرست انتخاب می کنیم. واحدهای معتبر عبارتند از:

•         Decimal Degrees: درجۀ دهدهی

•         Deg/Min/Sec: درجه – دقیقه – ثانیه

•         Grads: گرادیان

•         Radians: رادیان

•         Surveyor: واحدهای مساحی (نقشه برداری یا دریانوردی)

۹٫     تقریب (precision): تعداد ارقام اعشاری برای نمایش زوایا از این فهرست انتخاب می شود. (تعداد ارقام بین ۰ تا ۸ می باشد.)

۱۰٫ درصورت روشن کردن این جعبۀ کنترلی زوایای مثبت درجهت حرکت عقربه های ساعت اندازه گیری می شوند. (درحالت پیش فرض جهت مثلثاتی مثبت فرض می شود.)

۱۱٫ ناحیۀ واحدهای ترسیم برای بلوک های مرکز طراحی: در این ناحیه واحدهای ترسیم برای بلوک هایی که از طریق مرکز طراحی اتوکد درج می گردند انتخاب می شوند. بلوک ها و مرکز طراحی را بعداً بررسی خواهیم کرد.

۱۲٫ واحد اشاره شده در قسمت ۱۱ را از این فهرست جهشی انتخاب می کنیم. واحدهای موجود عبارتند از:

•         Unitless (بدون واحد)

•         Inches (اینچ)

•         Feet (فوت)

•         Miles (مایل)

•         Centimeters (سانتی متر)

•         Meters (متر)

•         Kilometers (کیلومتر)

•         Microinches (میکرواینچ)

•         Mils (میل)

•         Yards (یارد)

•         Angstroms (آنگستروم)

•         Nanometers (نانومتر)

•         Microns (میکرون)

•         Decimeters (دسی متر)

•         Decameters (دکامتر)

•         Hectometers (هکتومتر)

•         Gigameters (گیگامتر)

•         Astronomical Units (واحد نجومی)

•         Light Years (سال نوری)

•         Parsecs

۱۳٫ خروجی نمونه (Sample output): در این ناحیه شکل نمایش طول و زاویه برطبق انتخاب های انجام شده دیده می شود. (آنچه در نشانگر مختصات می بینیم.)

۱۴٫ دکمۀ جهت (Direction) – با زدن این دکمه پنجرۀ گفتگویی دیگری به نام Direction Control باز می شود.

 ۱۵٫ با انتخاب دکمۀ OK و تأیید، پس از ذخیرۀ تغییرات انجام شده از فرمان UNITS خارج می شویم.

۱۶٫ دکمۀ Cancel برای خروج بدون ذخیرۀ تغییرات است.

۱۷٫ دکمۀ Help برای نمایش راهنمای انگلیسی اتوکد دربارۀ فرمان UNITS می باشد.

پنجرۀ گفتگویی Direction Control که درپی فشردن دکمۀ Direction در پنجرۀ گفتگویی Drawing Units  ظاهر می گردد.

۱٫     نوار عنوان تنظیم جهت (Direction Control)

۲٫     دکمۀ Close: برای بستن پنجرۀ گفتگویی بدون ذخیرۀ تغییرات

۳٫     دکمۀ راهنمای سریع: با انتخاب این دکمه و سپس تقه زدن به روی قسمت موردنظر، یک راهنمای یک یا چندسطری مشاهده می کنیم.

۴٫     ناحیۀ زاویۀمبنا (Base Angle) – در این ناحیه با انتخاب هر کدام از دکمه های رادیویی می توانیم جهتی برای زاویۀ صفر تعیین کنیم.

۵٫     دکمه های رادیویی

•         East: شرق (مطابق ساعت ۳ یا زاویۀ صفر درجه). جهت پیش فرض

•         North: شمال (مطابق ساعت ۱۲ یا زاویۀ ۹۰ درجه)

•         West: غرب (مطابق ساعت ۹ یا زاویۀ ۱۸۰ درجه)

•         South: جنوب (مطابق ساعت ۶ یا زاویۀ ۲۷۰ درجه)

•         Other: با زدن این دکمۀ رادیویی قسمت های ۶ و ۷ نیز قابل استفاده می شوند.

۶٫     درصورت انتخاب دکمۀرادیویی Other با زدن این دکمه می توانیم زاویۀ موردنظر را در صفحۀترسیمی شان دهیم.

۷٫     درصورت روشن بودن دکمۀرادیویی Other میزان زاویۀ موردنظر را می توانیم در این جعبۀویرایشی وارد کنیم.

۸٫     دکمۀ OK (پذیرش) – برای خروج از پنجرۀگفتگویی و ذخیرۀ تغییرات این دکمه را انتخاب می کنیم.

۹٫     دکمۀ Cancel (انصراف) – برای خروج از پنجرۀ گفتگویی بدون ذخیرۀ تغییرات این دکمه را می زنیم.

با اجرای فرمان UNITS، واحد اندازه گیری طول و زاویه و همچنین دقت اندازه گیری طبق آنچه تصمیم گرفته ایم تعیین می شود. در ایران و کشورهای اروپایی واحد اندازه گیری طول را دهدهی انتخاب می کنیم. واحد متر، سانتی متر، میلی متر، کیلومتر یا … که همگی دهدهی می باشند در ذهنمان انتخاب می گردند. این واحد به نوع نقشه بستگی دارد (معماری، صنعتی، …) دقت اندازه گیری طول نیز به نوع نقشه بستگی دارد. اگر قصد ترسیم نقشۀ معماری داریم و واحد متر را انتخاب کرده ایم, از آنجا که در نقشۀ یک ساختمان دقت از حد سانتی متر بیشتر نیست, لذا می توانیم ۲ رقم بعد از اعشار را انتخاب کنیم. اگر واحد اندازه گیری را سانتی متر فرض کرده ایم دقت بدون رقم اعشار کافی است. البته بهتر است برای بالا بردن دقت ترسیم و جلوگیری از بروز اشتباهات در هنگام نقشه کشی دقت اعشاری را یک رقم بیش از میزان لازم تعیین کنیم.

گام ۴: اجرای فرمان LIMITS (محدوده ها)

محدوده ها (Limits) را با توجه به واحد انتخابی تعیین می کنیم. به این منظور نقشه ای را که قرار است در اتوکد ترسیم کنیم، به صورت افقی (مشابه منظره) قرار داده گوشۀ سمت چپ و پایین آن را دارای مختصات ۰,۰ فرض کرده مختصات گوشۀ سمت راست و بالای آن را برحسب واحد تعیین شده در گام ۳ حساب می کنیم. اکنون فرمان LIMITS را اجرا می کنیم و محدوده ها را وارد می کنیم.

Command: limits

Reset Model Space Limits

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>:

۱٫     مختصات گوشۀ پایین و سمت چپ را برابر وارد می کنیم.

Specify upper right corner <420.0000,297.0000>:

۲٫     مختصات گوشۀ بالا و سمت راست را وارد می کنیم.

گام ۵: اجرای گزینۀ All از فرمان ZOOM (بزرگنمایی محدوده ها)

برای آنکه کل محدودۀ داده شده در جلوی دیدمان قرار گیرد فرمان ZOOM و گزینۀ All آنرا اجرا می کنیم.

۱٫     اندازه نمایی زمان اجرا (Zoom Realtime)

۲٫     اندازه نمایی قبلی (Zoom Previous)

۳٫     بزرگ نمایی با تعیین پنجره (Zoom Window)

۴٫     اندازه نمایی پویا (متحرک) (Zoom Dynamic)

۵٫     اندازه نمایی با تعیین مقیاس (Zoom Scale)

۶٫     اندازه نمایی با تعیین مرکز صفحه (Zoom Center)

۷٫     بزرگ نمایی – درشت نمایی (Zoom In)

۸٫     کوچک نمایی – ریزنمایی (Zoom Out)

۹٫     اندازه نمایی محدوده ها (Zoom All)

۱۰٫ اندازه نمایی گستره ها (Zoom Extents)

گام ۶: اجرای QSAVE (ذخیرۀ پرونده)

اکنون وقت آن رسیده که برای نورسیده مان یک «نام» انتخاب کنیم و آن را ذخیره کنیم. Oval: 2Oval: 1Oval: 3فرمان QSAVE عمل ذخیره سازی را انجام می دهد. وقتی این فرمان در یک ترسیم اجرا می گردد, یررسی می کند که آیا پرونده نام دارد یا نه. اگر قبلاً نام گذاری شده باشد آن را با همان نام قبلی ذخیره می کند ولی اگر تا آن لحظه به پرونده نامی نداده باشیم، از ما می خواهد این عمل را انجام دهیم.

۱٫     فرمان OPEN

۲٫     فرمان QSAVE

۳٫     فرمان SAVEAS

پنجرۀ گفتگویی فرمان QSAVE و SAVEAS. هنگام اجرای فرمان QSAVE فقط درصورتی این پنجره باز می شود که ترسیم ما هنوز نام گذاری نشده باشد.

برای اجرای فرمان QSAVE می توانیم کلیدهای ترکیبی Ctrl+S را نیز به کار ببریم. محل ذخیره سازی نقشه را در همین مرحله تعیین می کنیم.

گام ۷: دیگر موارد ضروری برای بررسی …

موارد متفرقه: درمورد انجام یا عدم انجام کارهای زیر نیز می توانیم درهمان ابتدای کار تصمیم گیری کنیم:

۱٫     اگر می خواهیم از ابزار Grid و Snap نیز استفاده کنیم، باید فاصلۀ مناسب را برای آنها تعیین کنیم.

۲٫     ابزار Osnap را برای پرش های موضوعی خاصی که در نقشه مورداستفاده قرار خواهند گرفت تنظیم کنیم. بهتر است فقط پرش های موضوعی موردنیاز را روشن کنیم درغیراین صورت این ابزار می تواند در پاره ای از موارد دست و پاگیر شود.

۳٫     همینطور ابزار Polar را برای زوایای بعضی از خطوط نقشه تنظیم کنیم.

گام ۸: اطمینان از اینکه درحالت «تک پرونده» هستیم.

پیشنهاد: برای ما که در ابتدای راه هستیم و می خواهیم نقشه ای را به طورکامل ترسیم کرده, سپس به سراغ نقشۀ بعدی برویم مناسبتر است که با حالت تک پرونده کار کنیم لذا در همان ابتدا بررسی شود که اگر درحالت چندپرونده هستیم با استفاده از فرمان OPTIONS وضعیت را به تک پرونده تبدیل کنیم.

گام های ۱ تا ۷ برای هر نقشه یکبار برداشته می شوند و همراه با پروندۀترسیمی ذخیره می شوند, ولی گام ۸ هربار که وارد اتوکد می شویم باید مورد بازبینی قرار گیرد چون با هربار اجرای اتوکد, حتی با نقشه های دیگر می تواند تغییر یابد.

ازاین به بعد پس از اتمام کار، هنگام خروج از اتوکد نقشه را ذخیره کرده، دفعۀ بعد هنگام اجرای اتوکد نقشۀذخیره شده را OPEN (باز) می کنیم. فرمان OPEN را نیز به همراه QSAVE در پیوست V بررسی کرده ایم.

شروع به ترسیم نقشه کنیم.

حالا که با نکات ایمنی نیز آشنا شدیم ، ضمن رعایت آنها مراحل گفته شده را درمورد نقشۀ تهیه شده توسط خود شما، اجرا می کنیم.

ما چطور است گام های ۱, ۲, ۳ و ۴ را همزمان برداریم؟

گام های ۱ و ۲ و ۳ و ۴: ورود به اتوکد با گزینۀ Wizard (افسونگر)

هنگام ورود به اتوکد گزینۀ افسونگر (Use a Wizard در Startup و Wizard در AutoCAD Today) را انتخاب می کنیم و کلید OK را می زنیم.

۱٫     نوار عنوان: آغاز به کار (Startup)

۲٫     دکمۀ Close: برای خروج بدون درنظرگرفتن تنظیمات و انتخاب ها این دکمه را می زنیم.

۳٫     دکمۀ راهنمای سریع: با انتخاب این دکمه مکان نما به شکل علامت سؤال درمی آید. اکنون با انتخاب هر قسمت توضیح کوتاهی دربارۀ آن مشاهده می کنیم.

۴٫     با انتخاب گزینۀ چهارم “Use a Wizard” را اجرا می کنیم.

۵٫     با انتخاب گزینۀ چهارم، نام آن یعنی Use a Wizard در این محل نشان داده می شود.

۶٫     ناحیۀ شامل گزینه های افسونگر

۷٫     Advanced Setup (نصب پیشرفته)

 ۸٫     Quick Setup (نصب سریع)

 ۹٫     پنجرۀ پیش نمایش: در این قسمت تصویری که نشان دهندۀ گزینۀ انتخابی است نمایش داده می شود.

۱۰٫ ناحیۀ شرح افسونگر: در این ناحیه درمورد هرکدام از انتخاب های نصب پیشرفته و نصب سریع توضیحاتی داده می شود.

۱۱٫ برای شروع افسونگر دکمۀ OK (پذیرش) را می زنیم.

۱۲٫ برای خروج از افسونگر و ورود به اتوکد با پیش فرض های خود اتوکد، دکمۀ Cancel (انصراف) را انتخاب می کنیم.

پنجرۀگفتگویی AutoCAD Today – بخش My Drawings، با انتخاب گزینۀ Wizards (افسونگرها) از فهرست جهشی Select how to begin، ۲ انتخاب در اختیارمان قرار می گیرد که با بردن مکا ن نما بروی هرکدام از ایندو و تقه زدن (کلیک کردن)، یکی از دو افسونگر نصب (پیشرفته یا سریع) اجرا می گردند.

۱٫     عنوان پنجرۀ گفتگویی: تنظیم سریع (Quick Setup)

۲٫     دکمۀ Close: برای بستن پنجرۀ گفتگویی بدون ذخیرۀ تغییرات

۳٫     ناحیه ای که مرحلۀ جاری را نشان می دهد: اکنون در مرحلۀ تعیین واحدها هستیم.

۴٫     دکمه های رادیویی واحدهای اندازه گیری: در این قسمت نام واحدهای اندازه گیری مشاهده می شود و می توانیم واحد موردنظرمان را از بین دکمه های رادیویی انتخاب کنیم. واحدهای موجود عبارتند از:

•         Decimal: دهدهی

•         Engineering: مهندسی (فوت و اینچ)

•         Architectural: معماری (فوت و اینچ)

•         Fractional: کسری (فوت و اینچ)

•         Scientific: علمی

۵٫     پنجرۀ نمایش واحدانتخابی: در این پنجره نحوۀ نمایش واحدی که انتخاب کرده ایم نشان داده می شود.

۶٫     با انتخاب دکمۀ Next، به مرحلۀ بعدی می رویم.

۷٫     دکمۀ Cancel برای خروج بدون ذخیرۀ تغییرات است.

۱٫     عنوان پنجرۀ گفتگویی: تنظیم سریع (Quick Setup)

۲٫     دکمۀ Close: برای بستن پنجرۀ گفتگویی بدون ذخیرۀ تغییرات

۳٫     مرحلۀجاری: تعیین محدوده ها

۴٫     این توضیح که باید برای تعیین محدوده ها, پهنا (width) و درازا (length) وارد شود. عرض محدودۀ ترسیم را در جعبۀویرایشی Width و طول آن را در قسمت Length وارد می کنیم. مختصات گوشۀ سمت چپ و پایین محدوده ها برابر ۰,۰ می باشد و مختصات گوشۀ سمت راست و بالای محدوده ها برابرWidth, Length خواهد بود.

۵٫     جعبۀویرایشی Width – عرض (پهنای) ناحیۀترسیمی را دراین محل وارد می کنیم.

۶٫     جعبۀویرایشی Length – در این جعبۀویرایشی درازا (ارتفاع) را وارد می کنیم.

۷٫     ناحیۀ پیش دید: ابعاد محدودۀ انتخابی را به ما نشان می دهد.

۸٫     دکمۀ Back برای برگشتن به صفحۀ قبلی مورد استفاده قرار می گیرد.

۹٫     با انتخاب دکمۀ Finish، با تنظیمات انتخاب شده وارد اتوکد می شویم.

۱۰٫ دکمۀ Cancel برای خروج بدون ذخیرۀ تغییرات است.

انتخاب واحدهای اندازه گیری طول و تقریب موردنظر (تعداد ارقام پس از ممیز اعشاری) در افسونگر پیشرفته

۱٫     عنوان پنجرۀ گفتگویی: تنظیم پیشرفته (Advanced Setup)

۲٫     دکمۀ Close: برای بستن پنجرۀ گفتگویی بدون ذخیرۀ تغییرات

۳٫     ناحیه ای که مرحلۀ جاری را نشان می دهد: اکنون در مرحلۀ تعیین واحدها هستیم.

۴٫     دکمه های رادیویی واحدهای اندازه گیری: در این قسمت نام واحدهای اندازه گیری مشاهده می شود و می توانیم واحد موردنظرمان را از بین دکمه های رادیویی انتخاب کنیم. واحدهای موجود عبارتند از:

•         Decimal: دهدهی

•         Engineering: مهندسی (فوت و اینچ)

•         Architectural: معماری (فوت و اینچ)

•         Fractional: کسری (فوت و اینچ)

•         Scientific: علمی

۵٫     پنجرۀ نمایش واحدانتخابی: در این پنجره نحوۀ نمایش واحدی که از میان دکمه های رادیویی انتخاب کرده ایم نشان داده می شود.

۶٫     فهرست جهشی Precision (دقت یا تقریب): با انتخاب یکی از گزینه های موجود در این فهرست جهشی تعداد ارقام پس از ممیز اعشار را تعیین می کنیم. این تقریب بین صفر تا ۸ قابل انتخاب است.

۷٫     با انتخاب دکمۀ Next، به مرحلۀ بعدی می رویم.

۸٫     دکمۀ Cancel برای خروج بدون ذخیرۀ تغییرات است.

انتخاب واحد و دقت اندازه گیری زوایا در افسونگر پیشرفته

۱٫     عنوان پنجرۀ گفتگویی: تنظیم پیشرفته (Advanced Setup)

۲٫     دکمۀ Close: برای بستن پنجرۀ گفتگویی بدون ذخیرۀ تغییرات

۳٫     ناحیه ای که مرحلۀ جاری را نشان می دهد: اکنون در مرحلۀ تعیین واحد برای زاویه هستیم.

۴٫     ناحیۀ انتخاب واحد برای اندازه گیری زاویه: نام واحد اندازه گیری زاویه را از میان این دکمه های رادیویی انتخاب می کنیم. واحدهای معتبر عبارتند از:

•         Decimal Degrees: درجۀ دهدهی

•         Deg / Min / Sec: درجه – دقیقه – ثانیه

•         Grads: گرادیان

•         Radians: رادیان

•         Surveyor: واحدهای مساحی (نقشه برداری)

۵٫     ناحیۀ پیش دید: شکل نمایش زاویه در این ناحیه نشان داده می شود.

۶٫     تقریب (precision): تعداد ارقام اعشاری برای نمایش زوایا از این فهرست انتخاب می شود. (تعداد ارقام بین ۰ تا ۸ می باشد.)

۷٫     دکمۀ Back برای برگشتن به صفحۀ قبلی مورداستفاده قرار می گیرد.

۸٫     با انتخاب دکمۀ Next، به مرحلۀ بعدی می رویم.

۹٫     دکمۀ Cancel برای خروج بدون ذخیرۀ تغییرات است.

۱٫     عنوان پنجرۀ گفتگویی: تنظیم پیشرفته (Advanced Setup)

۲٫     دکمۀ Close: برای بستن پنجرۀ گفتگویی بدون ذخیرۀ تغییرات

۳٫     ناحیه ای که مرحلۀجاری را نشان می دهد: اکنون در مرحلۀ اندازه گیری زاویه هستیم.

۴٫     ناحیۀ زاویۀ مبنا (Base Angle): در این ناحیه با انتخاب هر کدام از دکمه های رادیویی می توانیم جهتی برای زاویۀ صفر تعیین کنیم.

•         East: شرق (مطابق ساعت ۳ یا زاویۀ صفر درجه). جهت پیش فرض

•         North: شمال (مطابق ساعت ۱۲ یا زاویۀ ۹۰ درجه)

•         West: غرب (مطابق ساعت ۹ یا زاویۀ ۱۸۰ درجه)

•         South: جنوب (مطابق ساعت ۶ یا زاویۀ ۲۷۰ درجه)

•         Other: با زدن این دکمۀ رادیویی قسمت های ۶ و ۷ نیز قابل استفاده می شوند.

۵٫     درصورت انتخاب دکمۀ رادیویی Other در این جعبۀویرایشی می توانیم زاویۀ موردنظر را وارد کنیم.

۶٫     ناحیۀ پیش دید: محل زاویۀ صفر در این ناحیه نشان داده می شود.

۷٫     دکمۀ Back برای برگشتن به صفحۀ قبلی مورداستفاده قرار می گیرد.

۸٫     با انتخاب دکمۀ Next، به مرحلۀ بعدی می رویم.

۹٫     دکمۀ Cancel برای خروج بدون ذخیرۀ تغییرات است.

۱٫     عنوان پنجرۀ گفتگویی: تنظیم پیشرفته (Advanced Setup)

۲٫     دکمۀ Close: برای بستن پنجرۀ گفتگویی بدون ذخیرۀ تغییرات

۳٫     ناحیه ای که مرحلۀ جاری را نشان می دهد: اکنون در مرحلۀ تعیین جهت اندازه گیری زاویه هستیم.

۴٫     در این قسمت با انتخاب یکی از دکمه های رادیویی جهت اندازه گیری زاویه را تعیین می کنیم:

•         Counter-Clockwise: درجهت مثلثاتی یا خلاف حرکت عقربه های ساعت

•         Clockwise: در جهت موافق حرکت عقربه های ساعت

۵٫     ناحیۀ پیش دید: محل زاویۀ صفر در این ناحیه نشان داده می شود.

۶٫     دکمۀ Back برای برگشتن به صفحۀ قبلی مورداستفاده قرار می گیرد.

۷٫     با انتخاب دکمۀ Next، به مرحلۀ بعدی می رویم.

۸٫     دکمۀ Cancel برای خروج بدون ذخیرۀ تغییرات است.

۱٫     عنوان پنجرۀ گفتگویی: تنظیم پیشرفته (Advanced Setup)

۲٫     دکمۀ Close: برای بستن پنجرۀ گفتگویی بدون ذخیرۀ تغییرات

۳٫     ناحیه ای که مرحلۀ جاری را نشان می دهد: اکنون در مرحلۀ تعیین محدوده ها هستیم.

۴٫     در اینجا توضیح داده شده است که باید برای تعیین محدوده ها, پهنا (width) و درازا (length) وارد شود. با واردکردن عرض ناحیۀترسیم در جعبۀویرایشی Width و طول آن در قسمت Length این محدوده تعیین می گردد. مختصات گوشۀ سمت چپ و پایین محدوده ها برابر ۰,۰ می باشد و مختصات گوشۀ سمت راست و بالای محدوده ها برابرWidth,Length خواهد بود.

۵٫     در این جعبۀویرایشی پهنا (عرض) را وارد می کنیم.

۶٫     در این جعبۀویرایشی درازا (ارتفاع) را وارد می کنیم.

۷٫     ناحیۀ پیش دید: در این ناحیه ابعاد محدودۀ انتخابی ما نشان داده می شود.

۸٫     دکمۀ Back برای برگشتن به صفحۀ قبلی مورداستفاده قرار می گیرد.

۹٫     با انتخاب دکمۀ Next، به مرحلۀ بعدی می رویم.

۱۰٫ دکمۀ Cancel برای خروج بدون ذخیرۀ تغییرات است.

توجه: گزینه های پیش فرض در افسونگر در پرونده ای به نام acadiso.dwt (با واحدهای متریک) یا acad.dwt (با واحدهای انگلیسی) ذخیره شده اند.

در نقشۀ فعلی واحد اندازه گیری طول را سانتی متر، دقت آن را برابر یک رقم بعد از اعشار، واحد اندازه گیری زاویه را درجۀ دهدهی و تعداد ارقام بعد از اعشار آن را صفر انتخاب می کنیم. محدوده ها را نیز برابر۲۰۰۰X1500 تعیین می کنیم.

گام ۵: ورود به اتوکد و اجرای بزرگنمایی محدوده ها

به مجرد ورود به اتوکد فرمان ZOOM All را اجرا می کنیم.

گام ۶: ذخیرۀ پرونده

کلیدهای ترکیبی Ctrl+S را می زنیم و نام First plan را به پرونده مان می دهیم. پس ازاین دیگر هنگام زدن Ctrl+S اتوکد از ما سؤالی نمی پرسد. درصورت تمایل به تغییرنام یا تغییرمحل نقشه باید فرمان SAVEAS را اجرا کنیم.

گام ۷: تنظیم ابزارها

ابزار مناسب را تنظیم و درصورت نیاز روشن می کنیم.

گام ۸: بررسی اینکه آیا در حالت تک پرونده هستیم؟

بررسی می کنیم که آیا در حالت تک پرونده هستیم یا نه؟ اگر نبودیم از فرمان OPTIONS برای تنظیمات لازم استفاده می کنیم.

ادامه دارد

فرزین نجفی پور: مدیرعامل شرکت دانش پژوهان طلیعه ایرانیان

درباره ی فرزین نجفی پور

پژوهشگر برتر کشور در چند سال متوالی - مخترع برتر کشور - ثبت 61 اختراع کاربردی در زمینه های کشاورزی، آبیاری، الکترونیک، رباتیک و هوا فضا - دارای مدرک کارشناسی ارشد - ارایه بیش از 100 مقاله علمی - دریافت دهها تندیس ویژه علمی - دریافت بیش از 150 تقدیر نامه از وزارت خانه ها و مراکز علمی و پژوهشی - برپایی بیش از 150 نمایشگاه تخصصی اختراعات - پیشگام در دفاع سایبری عملی از حریم جمهوری اسلامی ایران

همچنین ببینید

چگونه پوست صورت خود را زیبا کنیم؟

اسیدهای میوه کارکردهای بسیاری برای پوست دارند. آنها می توانند همه کاربرای زیبایی پوست انجام دهند؛ ...