خانه / آموزش / آموزش اتوکد – قسمت چهارم – ترسیم بیضی، دایره، کمان و ..

آموزش اتوکد – قسمت چهارم – ترسیم بیضی، دایره، کمان و ..

چگونه  خط، دایره، کمان، بیضی، نیم کمان و… را ترسیم کنیم

  در این قسمت با چگونگی ترسیم اشکال سادۀ هندسی و بنابه ضرورت با چند فرمان دیگر آشنا شویم.

با فرمان LINE در فصل قبل آشنا شدیم و در اینجا CIRCLE, ARC, POINT, ELLIPSE, DONUT و TRACE را بررسی خواهیم کرد.

همانطوری که قبلاً هم اشاره شد راه های مختلفی برای اجرای یک فرمان وجود دارد. از این به بعد هنگام معرفی یک فرمان، نام کامل آن آورده می شود ولی روش های دیگر نیز برای اجرای آن فرمان مورداشاره قرار خواهند گرفت. البته در برخی از حالات مناسبتر است که فرمان ها را از طریق منوها اجرا کنیم.

  

فرمان CIRCLE (دایره)

برای ترسیم دایره فرمان CIRCLE را اجرا می کنیم:

Command: circle

راه های متعددی برای ترسیم دایره وجود دارد که در منوی گشودنی Draw از منوی فرعی Circle قابل انتخاب می باشند

محل گزینه های فرمان CIRCLE در منوی گشودنی Draw

۱٫     مرکز، شعاع

۲٫     مرکز، قطر

۳٫     ۲ نقطه

۴٫     ۳ نقطه

۵٫     مماس، مماس، شعاع

۶٫     مماس، مماس، مماس

  

روش ۱- مرکز، شعاع (Center, Radius)

پس از تعیین نقطه ای به عنوان مرکزدایره مشاهده می کنیم که با جابجاکردن مکان نما در هر لحظه دایره ای به طورموقتی ترسیم می گردد که مرکز آن ثابت است ولی شعاع آن با حرکت مکان نما کوچک و بزرگ می شود.

ترسیم اشکال به صورت متحرک (دینامیکی) را همانگونه که قبلاً هم اشاره شد اصطلاحاً «رسم شبح» (dragging) می نامیم. رسم شبح به کاربر کمک می کند تا شکلی تقریبی از آنچه قصد ترسیم آن را دارد مشاهده کند.

در مرحلۀ تعیین مرکز دایره، به یکی از روش های مشخص کردن نقطه عمل می کنیم. (تعدادی از این روش ها در فصل های قبل موردبررسی قرار گرفتند و تعدادی دیگر بعداً معرفی می شوند.)

در گام بعدی که تعیین شعاع است می توانیم عددی را از طریق صفحۀکلید وارد یا نقطه ای را در صفحۀترسیمی انتخاب کنیم.

۱٫     تعیین نقطه ای به عنوان مرکز دایره

۲٫     تعیین شعاع دایره

روش ۲- مرکز، قطر (Center, Diameter)

در این روش ابتدا نقطه ای را به عنوان مرکز و سپس فاصله ای را به عنوان قطر تعیین می کنیم و دایره ترسیم می شود.

 ۱٫     تعیین مرکز دایره

۲٫     تعیین قطر دایره

   

روش ۳- ۲ نقطه (۲ points)

با تعیین نقاط دوسر قطر، دایرۀ موردنظر را رسم می کنیم.

۱٫     تعیین نقطه ای در یک طرف دایره

۲٫     تعیین نقطۀ دوم در سر دیگر قطر دایره

   

روش ۴- ۳ نقطه (۳ points)

می دانیم که از هر ۳ نقطۀ غیرواقع برروی یک خط یک دایره عبور می کند. پس از انتخاب این گزینه اتوکد از ما می خواهد ۳ نقطه مشخص کنیم و سپس دایره را رسم می کند.

۱٫     تعیین نقطۀ اول

۲٫     تعیین نقطۀ دوم

۳٫     تعیین نقطۀ سوم

   روش ۵- مماس، مماس، شعاع (Tan, Tan, Radius)

اگر بخواهیم دایره ای مماس بر دو جسم موجود رسم کنیم که شعاع آن برابر مقداری معلوم باشد، این گزینه را انتخاب کرده در پی آن به ترتیب ۲ جسم (از جمله خط، دایره, کمان و …) را انتخاب می کنیم و در پایان شعاع را می دهیم. اگر مماس به درستی انتخاب نشود, این پیغام ظاهر می گردد:

Reqires TAN object snap and selection of circle, arc, or line.

۱٫     انتخاب مماس اول

۲٫     انتخاب مماس دوم

۳٫     تعیین شعاع دایره

  روش ۶- مماس، مماس، مماس ( Tan, Tan, Tan)

برای ترسیم دایره ای که بر ۳ جسم مماس باشد این گزینه مورداستفاده قرار می گیرد

 ۱٫     انتخاب مماس اول

۲٫     انتخاب مماس دوم

۳٫     انتخاب مماس سوم

   

اجرای مستقیم فرمان CIRCLE و انتخاب گزینه ها

اگر فرمان CIRCLE را در سطر فرمان اجرا کنیم، با پیغام درخواست زیر مواجه می شویم:

Command: circle

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

همانگونه که در پیام بالا مشاهده می شود ۴ راه اصلی برای کاربر وجود دارد:

۱- انتخاب نقطه ای به عنوان مرکز، در پی آن این پیام ظاهر می شود:

Specify radius of circle or [Diameter]:

۱-۱- درصورت دادن عددی به عنوان شعاع روش ۱ اجرا می گردد.

۱-۲- اگر گزینۀ Diameter انتخاب گردد روش ۲ برگزیده شده است.

۲- انتخاب گزینۀ ۳P مشابه روش ۴ می باشد.

۳- انتخاب گزینۀ ۲P سبب اجرای روش ۳ می شود.

۴- گزینۀ Ttr نیز مانند روش ۵ می باشد.

جای روش ۶ در میان امکانات موجود در فرمان CIRCLE خالی است, پس برای اجرای این حالت باید مستقیما از منوی گشودنی کمک بگیریم.

   

بزرگ نمایی پنجره (Zoom Window)

حالا که چند دایره رسم کرده ایم از فرمان ZOOM استفاده می کنیم و برای مشاهدۀ یکی از دایره های ترسیم شده از گزینۀ Window آن استفاده می کنیم

اما به نظر می رسد دایرۀ شکلی که قصد ترسیم داریم، چندان هم شباهتی به دایره ندارد. علت این است که اتوکد هنگام بزرگ نمایی اجسامی را که دارای شکل غیرخطی اند (مانند دایره، کمان، بیضی و…)، برای سرعت بیشتر، ترسیم نقطه به نقطۀ آنها را انجام نمی دهد و تنها شکل قبلی را بزرگ می کند. برای رفع این اشکال و نمایش دایره به شکل واقعی، از فرمان REGEN یاری می گیریم.

  

فرمان REGEN (بازسازی ترسیم)

REGEN که مخفف Regeneration (به معنی محاسبۀمجدد) است برای بازسازی ترسیم به کار می رود.

  

فرمان ARC (کمان)

این فرمان برای ترسیم کمان به کار می رود. برای دیدن و انتخاب گزینه های این فرمان نیز از منوی گشودنی Draw و منوی فرعی Arc کمک می گیریم

محل گزینه های فرمان Arc در منوی گشودنی Draw

۱٫     ۳ نقطه

۲٫     شروع، مرکز، انتها

۳٫     شروع، مرکز، زاویۀمرکزی

۴٫     شروع، مرکز، طول وتر

۵٫     شروع، انتها، زاویۀمرکزی

۶٫     شروع، انتها، جهت

۷٫     شروع، انتها، شعاع

۸٫     مرکز، شروع، انتها

۹٫     مرکز، شروع، زاویۀمرکزی

۱۰٫ مرکز، شروع، طول وتر

۱۱٫ در ادامۀ خط یا کمان قبلی

   روش ۱- ۳ نقطه (۳ points)

کمانی با تعیین ۳ نقطه ترسیم می گردد.

۱٫     انتخاب نقطۀ اول

۲٫     انتخاب نقطۀ دوم

۳٫     انتخاب نقطۀ سوم

   روش ۲- شروع، مرکز، انتها (Start, Center, End)

کمان موردنظر با مشخص کردن نقطۀ شروع، مرکز و انتها ترسیم می شود.

 رسم کمان گزینۀ Start, Center, End

۱٫     انتخاب نقطۀ شروع کمان

۲٫     انتخاب مرکز

۳٫     انتخاب نقطۀ انتهایی

   

روش ۳- شروع، مرکز، زاویۀمرکزی (Start, Center, Angle)

با تعیین شروع، مرکز و زاویۀ مرکزی یا حامل (Included angle) کمان ترسیم می شود.

 رسم کمان گزینۀ Start, Center, Angle

۱٫     انتخاب نقطۀ شروع کمان

۲٫     انتخاب مرکز

۳٫     تعیین زاویۀ مرکزی (زاویۀشامل یا Included angle)

   

روش ۴- شروع، مرکز، طول وتر (Start, Center, Length)

نقطۀ ابتدای کمان، مرکز کمان و طول وتر (Length of Chord) را در این روش تعیین می کنیم.

رسم کمان گزینۀ Start, Center, Length

۱٫     انتخاب نقطۀ شروع کمان

۲٫     انتخاب مرکز

۳٫     تعیین Length of chord (طول وتر کمان)

   

روش ۵- شروع, انتها، زاویۀمرکزی (Start, End, Angle)

شروع و انتها و زاویۀ مرکزی (حامل) کمان را در این روش تعیین می نماییم.

 رسم کمان گزینۀ Start, End, Angle

۱٫     انتخاب نقطۀ شروع کمان

۲٫     انتخاب نقطۀ انتهایی

۳٫     تعیین زاویۀ مرکزی

   

روش ۶- شروع، انتها، جهت مماس (Start, End, Direction)

شروع و انتهای کمان و سپس جهت خطی را که در نقطۀ شروع بر کمان مماس خواهد شد مشخص می کنیم.

 رسم کمان گزینۀ Start, End, Direction

۱٫     انتخاب نقطۀ شروع کمان

۲٫     انتخاب نقطۀ انتهایی

۳٫     تعیین جهت مماس بر کمان در نقطۀ شروع

   

روش ۷- شروع، انتها، شعاع (Start, End, Radius)

ابتدا و انتها و شعاع کمان را تعیین می کنیم.

 رسم کمان گزینۀ Start, End, Radius

۱٫     انتخاب نقطۀ شروع کمان

۲٫     انتخاب نقطۀ انتهایی

۳٫     تعیین شعاع

   

روش ۸- مرکز، شروع، انتها (Center, Start, End)

این روش مشابه روش ۲ می باشد, تنها ترتیب ورود اطلاعات تغییر کرده است.

 رسم کمان گزینۀ Center, Start, End

۱٫     انتخاب مرکز کمان

۲٫     انتخاب نقطۀ شروع

۳٫     انتخاب نقطۀ انتهایی

   

روش ۹- مرکز، شروع، زاویۀمرکزی (Center, Start, Angle)

این نیز مشابه روش ۳ است.

 رسم کمان گزینۀ Center, Start, Angle

۱٫     انتخاب مرکز کمان

۲٫     انتخاب نقطۀ شروع

۳٫     تعیین زاویۀ مرکزی کمان

   

روش ۱۰- مرکز، شروع، طول وتر (Center, Start, Length)

مانند روش ۴ است.

 رسم کمان گزینۀ Center, Start, Length

۱٫     انتخاب مرکز کمان

۲٫     انتخاب نقطۀ شروع

۳٫     تعیین طول وتر کمان

   

روش ۱۱- ادامه (Continue)

برای ترسیم کمانی مماس بر آخرین خط یا کمان ترسیم شده این گزینه را انتخاب می کنیم.

با اجرای فرمان ARC بطور مستقیم و بررسی گزینه ها کلیۀ روش های ۱ تا ۱۰ را که در بالا نام برده شده اند می توانیم بیابیم. روش ۱۱ مشابه زدن Enter در همان ابتدای کار و در مقابل اولین پیام درخواست فرمان ARC است:

Command: arc

Specify Start point of arc or [center]:

اگر در این مرحله Enter را بزنیم، ۳ حالت ممکن است روی دهد:

حالت ۱- قبل از اجرای این فرمان یک پاره خط رسم کرده ایم. دراین صورت کمانی مماس بر آن خط که نقطۀ ابتدای آن روی نقطۀ انتهایی پاره خط می باشد ترسیم می گردد.

حالت ۲- پیش از اجرای این فرمان یک کمان دیگر ترسیم شده است. کمان جدیدی که نقطۀ ابتدای آن روی نقطۀ انتهایی کمان قبلی است و مماس بر کمان قبلی ترسیم می شود.

حالت ۳- کمان یا خطی وجود ندارد تا کمان جدید بر آنها مماس شود. (پس از ورود به اتوکد و شروع به کار, کمان یا خطی رسم نکرده ایم.) در این صورت پیام خطایی داده می شود مبنی بر اینکه خط یا کمانی برای ادامه وجود ندارد:

No line or arc to continue.

   

فرمان POINT (نقطه)

برای ترسیم نقطه فرمان POINT را اجرا می کنیم. پس از صدور فرمان POINT اتوکد از ما می خواهد که مختصات محل موردنظر را مشخص کنیم و در آن موقعیت نقطه ای ترسیم می کند. اما این نقطۀ ترسیم شده به سادگی قابل مشاهده نیست.

محل فرمان Point در منوی Draw

۱٫     ترسیم یک نقطه

۲٫     ترسیم چند نقطه، تا زمانی که کلید ESC را نزده ایم فرمان رسم نقطه ادامه دارد.

  

فرمان DDPTYPE (شیوۀ رسم نقطه)

برای تشخیص راحت تر نقطه بروی صفحۀ مونیتور از فرمان DDPTYPE استفاده کرده شکل نمایش نقطه را عوض می کنیم.

پنجرۀ گفتگویی Point Style که در پی صدور فرمان DDPTYE ظاهر می شود.

۱٫     عنوان پنجرۀ گفتگویی: شیوۀ رسم نقطه (Point style)

۲٫     با انتخاب این دکمه بدون ذخیرۀ تغییرات اعمال شده از پنجرۀ گفتگویی خارج می گردیم: بستن (Close)

۳٫     شکل اولیه و پیش فرض نقطه چنین است، یعنی تنها یک نقطۀ نورانی (پیکسل). همانگونه که دیده می شود یافتن نقاط در صفحۀترسیمی بدین شکل بسیار مشکل است، بخصوص اگر روی آنها جسم دیگری مانند خط یا دایره یا کمان یا… قرار داشته باشد.

۴٫     با انتخاب هرکدام از تصاویر این قسمت (که image نامیده می شوند) شکل نقطه به صورت انتخابی درمی آید. با گزینۀ دوم بالا از سمت چپ نقاط کاملا نامرئی می گردند.

۵٫     اندازۀ نقطه را می توانیم در این پنجرۀ ویرایشی (edit box) وارد کنیم. واحد آن بستگی به انتخاب یکی از دکمه های ۷ یا ۸ دارد.

۶٫     واحد اندازه گیری نقطه در این محل به نمایش درمی آید و دارای دو حالت است: درصد (%) یا واحد نقشه کشی

۷٫     با انتخاب این دکمۀرادیویی (radio button) اندازۀ نقطه بطور نسبی و به صورت درصدی از ابعاد صفحۀتصویر سنجیده می شود. در این حالت بزرگ نمایی یا ریزنمایی تأثیری در اندازۀ نقاط نخواهد داشت.

۸٫     با انتخاب این دکمۀرادیویی اندازۀ نقطه بطور مطلق و بر مبنای واحد نقشه تعیین می گردد. دراین صورت با بزرگ نمایی یا ریزنمایی اندازۀ نقاط تغییر می کند.

۹٫     با انتخاب OK (پذیرش) تغییرات ایجادشده در پنجرۀگفتگویی ذخیره و اعمال می گردند.

۱۰٫ درصورت انصراف، دکمۀ Cancel (لغو) را می زنیم. این دکمه مشابه دکمۀ شماره ۲ می باشد.

۱۱٫ برای مشاهدۀ راهنما (Help) مربوط به فرمان DDPTYPE این دکمه را انتخاب می کنیم.

اگر پس از انتخاب شیوه ای برای نمایش نقطه، باز هم نقاط به همان شکل سابق مشاهده می شوند باید فرمان REGEN را اجرا کنیم.

  

فرمان ELLIPSE (بیضی)

برای رسم بیضی و دایرۀ ایزومتریک از فرمان ELLIPSE استفاده می کنیم. دایرۀ ایزومتریک بعداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت. گزینه های منو دربرگیرندۀ همۀ روش های ترسیم بیضی نیستند.

محل گزینه های فرمان ELLIPSE در منوی Draw

۱٫     ترسیم بیضی با تعیین مرکز

۲٫     ترسیم بیضی با تعیین محورها

۳٫     ترسیم کمان بیضی

روش اول – Center: (مرکز بیضی، شعاع اول، شعاع دوم)

می دانیم که بیضی ۲ مرکز دارد، ولی اتوکد بیضی را مانند دایره با فرض یک مرکز ترسیم می کند. در این روش به ترتیب مرکز بیضی، نقطۀ انتهایی محور اول و طول محور دوم تعیین می گردد و بیضی رسم می شود.

رسم بیضی با تعیین مرکز

۱٫     تعیین مرکز بیضی

۲٫     تعیین نقطۀ انتهایی محور اول

۳٫     تعیین طول محور دوم

Command: ellipse

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/center]: c

Specify center of ellipse:

مرکز بیضی را انتخاب می کنیم.

Specify endpoint of axis:

نقطۀ انتهایی محور اول یا شعاع محور اول را می دهیم.

Specify distance to other axis or [Rotation]:

شعاع محور دوم را می دهیم.

روش دوم – Axis, End (نقطۀ اول، مرکز، طول محور دوم)

در روش دوم به ترتیب نقطۀ ابتدا، نقطۀ انتهایی محور بیضی و سپس طول محور دوم آن را تعیین می کنیم .

 رسم بیضی با تعیین محورها

۱٫     نقطۀ ابتدای محور بیضی

۲٫     نقطۀ انتهایی محور بیضی

۳٫     طول محور دوم بیضی

Command: ellipse

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:

نقطۀ ابتدایی محور بیضی را می دهیم.

Specify center of ellipse:

مرکز بیضی را انتخاب می کنیم.

Specify distance to other axis or [Rotation]:

طول محور دوم را می دهیم.

روش سوم – ابتدا، انتها، زاویه حول محور اصلی

این حالت در منو نیست و باید مستقیماً در سطرفرمان اجرا شود. اگر حلقه ای را بین یک نورافکن و دیوار و به موازات دیوار قرار دهیم و سایۀ آن را روی دیوار نگاه کنیم، این سایه به شکل دایره دیده می شود. اگر این حلقه را حول یکی از قطرهایش بچرخانیم سایه به شکل بیضی در می آید. قطری که حلقه حول آن می چرخد تغییر نمی کند, ولی قطر دیگر کوچک می شود

رسم بیضی با تعیین محور و زاویه دوران دایره حول محور

۱٫     نقطۀ ابتدای محور بیضی

۲٫     نقطۀ انتهایی محور بیضی

۳٫     زاویه حول محور اصلی

Command: ellipse

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:

نقطۀ ابتدایی محور بیضی را می دهیم.

Specify other endpoint of axis:

نقطۀ انتهایی محور بیضی را می دهیم.

Specify distance to other axis or [Rotation]: r

Specify rotation around major axis:

زاویۀ دوران حول محور اصلی را می دهیم.

رسم کمان بیضی (Elliptical Arc)

مانند ۳ حالت بالا می توانیم بیضی را ترسیم کرده سپس بخشی را که باید حفظ شود انتخاب کنیم.

 رسم کمان بیضی

۱ تا ۳- به روش های ذکرشده در رسم بیضی (۳ روش)

۴٫     نقطۀ ابتدای کمان را تعیین می کنیم.

۵٫     نقطۀ انتهای کمان را انتخاب می کنیم.

   روش اول – مرکز، شعاع اول، شعاع دوم، زاویۀ شروع کمان، زاویۀ انتهای کمان

Command: ellipse

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: a

Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]: c

Specify center of ellipse:

مرکز بیضی را انتخاب می کنیم.

Specify endpoint of axis:

نقطۀ انتهایی محور اول یا شعاع محور اول را می دهیم.

Specify distance to other axis or [Rotation]:

شعاع محور دوم را می دهیم.

Specify start angle or [Parameter]:

زاویۀ شروع کمان را می دهیم.

Specify end angle or [Parameter/Included angle]:

زاویۀ انتهای کمان را می دهیم.

   روش دوم – نقطۀ اول، مرکز، طول محور دوم، زاویۀ شروع کمان، زاویۀ انتهای کمان

Command: ellipse

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: a

Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]:

نقطۀ ابتدایی محور بیضی را می دهیم.

Specify center of ellipse:

مرکز بیضی را انتخاب می کنیم.

Specify distance to other axis or [Rotation]:

طول محور دوم را می دهیم.

Specify start angle or [Parameter]:

زاویۀ شروع کمان را می دهیم.

Specify end angle or [Parameter/Included angle]:

زاویۀ انتهای کمان را می دهیم.

   روش سوم – ابتدا، انتها، زاویه حول محور اصلی، زاویۀ شروع کمان، زاویۀ انتهای کمان

 Command: ellipse

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: a

Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]:

نقطۀ ابتدایی محور بیضی را می دهیم.

Specify other endpoint of axis:

نقطۀ انتهایی محور بیضی را می دهیم.

Specify distance to other axis or [Rotation]: r

Specify rotation around major axis:

زاویۀ دوران حول محور اصلی را می دهیم.

Specify start angle or [Parameter]:

زاویۀ شروع کمان را می دهیم.

Specify end angle or [Parameter/Included angle]:

زاویۀ انتهای کمان را می دهیم.

   زیرگزینۀ Parameter در فرمان ELLIPSE (حالت ترسیم کمان بیضی)

پس از انتخاب این گزینه، ضرایب معادلۀ پارامتریک بیضی را وارد می کنیم، که این کتاب به آن ها نمی پردازد.

  

زیرگزینۀ Included angle در فرمان ELLIPSE (حالت ترسیم کمان بیضی)

پس از انتخاب این گزینه ضرایب به جای تعیین زاویه برای نقطۀ انتهایی کمان بیضی، زاویۀ مرکزی را می دهیم و اتوکد با داشتن نقطۀ ابتدای کمان بیضی نقطۀ انتهایی آن را به دست می آورد.

  

فرمان DONUT (حلقه)

این فرمان حلقه یا دایرۀتوپر رسم می کند. این فرمان دارای ۳ مرحله است:

Command: donut

Specify inside diameter of donut <پیش فرض>:

۱٫     قطر داخلی حلقه را تعیین می کنیم یا در صورت موافقت با مقدار پیش فرض (مقداری که درون پرانتز شکسته نوشته شده است) Enter را می زنیم. قطر داخلی پیش فرض اولیۀ اتوکد برابر ۱۰ است.

Specify outside diameter of donut <پیش فرض >:

۲٫     قطر بیرونی حلقه را تعیین می کنیم. قطر بیرونی پیش فرض اولیۀ اتوکد برابر ۲۰ است.

Specify center of donut or >:

۳٫     محل درج حلقه را وارد می کنیم. مرکز حلقه در نقطۀ داده شده قرار می گیرد. مرحلۀ ۳ تا زمانی که کلید Enter را نزده ایم ادامه می یابد.

ترسیم DONUT، تا زمانی که کلید ESC یا Enter را نزده ایم فرمان ادامه می یابد.

 فرمان TRACE (نوار)

TRACE به معنی جاده است و برای ترسیم نوار به پهنای تعیین شده استفاده می شود. این فرمان در هیچکدام از منوها حضور ندارد.

Command: trace

Specify trace width <پیش فرض>:

پهنای نوار را تعیین می کنیم یا در صورت توافق با مقدار پیش فرض Enter را می زنیم.

Specify start point:

نقطه ای مشخص می کنیم.

Specify next point:

نقطۀ بعدی را تعیین می کنیم. این مرحله تا زمانی که کلید Enter را نزده ایم تکرار می شود.

فرمان TRACE همیشه یک مرحله از تعیین نقطه عقب تر است یعنی وقتی نقطۀ سوم تعیین شد قطعۀ اول بین نقاط اول و دوم و با تعیین نقطۀ چهارم قطعۀ دوم بین نقاط دوم و سوم ترسیم می گردد.

انتخاب اجسام توپر با مربع انتخابگر

بعداً خواهیم دید که فرمان های دیگری نیز دارای این ویژگی هستند. اکنون می خواهیم یک TRACE را که قبلاً ترسیم کرده ایم پاک کنیم. از فرمان آشنای ERASE کمک می گیریم و مربع انتخابگر را برای انتخاب جسم موردنظر روی آن می بریم و کلید ماوس را می زنیم، ولی انگار اتوکد چیزی در محل انتخابی پیدا نمی کند. به همین علت پنجره ای در ناحیۀترسیمی باز شده و فرمان ERASE منتظر یک تقۀ دیگر ماوس است تا مختصات نقطۀ مقابل پنجره یا پنجرۀمتقاطع (Window or Crossing) را دریافت کند. همانطور که قبلاً دیدیم هنگام انتخاب اجسام تنها وقتی پنجره (Window) یا پنجرۀمتقاطع (Crossing) را می توانستیم باز کنیم که در نقطه ای خالی از صفحۀترسیمی تقه بزنیم. ولی ما که روی جسم تقه زدیم، پس چرا اتوکد متوجه TRACE موردنظرمان نشد؟ برای یافتن علت به سراغ فرمان دیگری می رویم:

  

فرمان FILL (توپرسازی)

با اجرای فرمان FILL متوجه می شویم که این فرمان دارای ۲ گزینه است: روشن یا خاموش. حالت پیش فرض آن ON (روشن) است ولی در اینجا آنرا خاموش (OFF) می کنیم:

Command: fill

Enter mode [ ON / OFF ] < ON >: off

اکنون فرمان REGEN را اجرا می کنیم:

Command: regen

Regenerating drawing.

پس برای انتخاب اجسامی که توپر می باشند، باید به روی مرزهای آنها تقه بزنیم یعنی همان خطوطی که هنگام خاموش بودن «توپرسازی» دیده می شوند.

فرمان های ترسیمی در منوی ابزار Draw

منوی ابزار Draw

۱٫     LINE – برای ترسیم پاره خط (Line)

۲٫     XLINE – برای ترسیم خط دوطرف بی نهایت (Construction Line)

۳٫     MLINE – برای ترسیم خطوط چندگانه (Multiline)

۴٫     PLINE – برای ترسیم چندخطی (Polyline)

۵٫     POLYGON – برای ترسیم چندضلعی منتظم (Polygon)

۶٫     RECTANG – برای ترسیم مستطیل (Rectangle)

۷٫     ARC – برای ترسیم کمان (Arc)

۸٫     CIRCLE – برای ترسیم دایره (Circle)

۹٫     SPLINE – برای ترسیم کثیرالمنحنی (Spline)

۱۰٫ ELLIPSE – برای ترسیم بیضی (Ellipse)

۱۱٫ کمان بیضی

۱۲٫ INSERT – برای درج بلوک (Insert Block)

۱۳٫ BLOCK – برای ساختن بلوک (Make Block)

۱۴٫ POINT – برای ترسیم نقطه (Point)

۱۵٫ BHATCH – برای هاشورزنی (Hatch)

۱۶٫ REGION – برای ترسیم ناحیه (Region)

۱۷٫ MTEXT – برای نوشتن پاراگرافی یا چندسطری (Multiline Text)

  

فرزین نجفی پور: مدیرعامل شرکت دانش پژوهان طلیعه ایرانیان

درباره ی فرزین نجفی پور

پژوهشگر برتر کشور در چند سال متوالی - مخترع برتر کشور - ثبت 61 اختراع کاربردی در زمینه های کشاورزی، آبیاری، الکترونیک، رباتیک و هوا فضا - دارای مدرک کارشناسی ارشد - ارایه بیش از 100 مقاله علمی - دریافت دهها تندیس ویژه علمی - دریافت بیش از 150 تقدیر نامه از وزارت خانه ها و مراکز علمی و پژوهشی - برپایی بیش از 150 نمایشگاه تخصصی اختراعات - پیشگام در دفاع سایبری عملی از حریم جمهوری اسلامی ایران

همچنین ببینید

چگونه پوست صورت خود را زیبا کنیم؟

اسیدهای میوه کارکردهای بسیاری برای پوست دارند. آنها می توانند همه کاربرای زیبایی پوست انجام دهند؛ ...