خانه / زمینه ساز ظهور / دانلود آیات و ترجمه قرآن mp3 ترجمه آیت الله انصاریان

دانلود آیات و ترجمه قرآن mp3 ترجمه آیت الله انصاریان

پخش و دانلود سوره های قرآن کریم با ترجمه آیت الله حسین انصاریان 

شماره  سوره  آیات  جزء  صفحه  محل نزول  قرآن صوتی
۱  الفاتحه  ۷  ۱  ۱  مکه  پخش صوت
۲  البقره  ۲۸۶  ۱  ۲  مدینه  پخش صوت
۳  آل عمران  ۲۰۰  ۳  ۵۰  مدینه  پخش صوت
۴  النساء  ۱۷۶  ۴  ۷۷  مدینه  پخش صوت
۵  المائده  ۱۲۰  ۶  ۱۰۶  مدینه  پخش صوت
۶  الانعام  ۱۶۵  ۷  ۱۲۸  مکه  پخش صوت
۷  الاعراف  ۲۰۶  ۸  ۱۵۱  مکه  پخش صوت
۸  الانفال  ۷۵  ۹  ۱۷۷  مدینه  پخش صوت
۹  التوبه  ۱۲۹  ۱۰  ۱۸۷  مدینه  پخش صوت
۱۰  یونس  ۱۰۹  ۱۱  ۲۰۸  مکه  پخش صوت
۱۱  هود  ۱۲۳  ۱۱  ۲۲۱  مکه  پخش صوت
۱۲  یوسف  ۱۱  ۱۲  ۲۳۵  مکه  پخش صوت
۱۳  الرعد  ۴۳  ۱۳  ۲۴۹  مدینه  پخش صوت
۱۴  ابراهیم  ۵۲  ۱۳  ۲۵۵  مکه  پخش صوت
۱۵  الحجر  ۹۹  ۱۴  ۲۶۲  مکه  پخش صوت
۱۶  النحل  ۱۲۸  ۱۴  ۲۶۷  مکه  پخش صوت
۱۷  الاسراء  ۱۱۱  ۱۵  ۲۸۲  مکه  پخش صوت
۱۸  الکهف  ۱۱۰  ۱۵  ۲۹۳  مکه  پخش صوت
۱۹  مریم  ۹۸  ۱۶  ۳۰۵  مکه  پخش صوت
۲۰  طه  ۱۳۵  ۱۶  ۳۱۲  مکه  پخش صوت
۲۱  الانبیاء  ۱۱۲  ۱۷  ۳۲۲  مکه  پخش صوت
۲۲  الحج  ۷۸  ۱۷  ۳۳۲  مدینه  پخش صوت
۲۳  المؤمنون  ۱۱۸  ۱۸  ۳۴۲  مکه  پخش صوت
۲۴  النور  ۶۴  ۱۸  ۳۵۰  مدینه  پخش صوت
۲۵  الفرقان  ۷۷  ۱۸  ۳۵۹  مکه  پخش صوت
۲۶  الشعراء  ۲۲۷  ۱۹  ۳۶۷  مکه  پخش صوت
۲۷  النمل  ۹۳  ۱۹  ۳۷۷  مکه  پخش صوت
۲۸  القصص  ۸۸  ۲۰  ۳۸۵  مکه  پخش صوت
۲۹  العنکبوت  ۶۹  ۲۰  ۳۹۶  مکه  پخش صوت
۳۰  الروم  ۶۰  ۲۱  ۴۰۴  مکه  پخش صوت
۳۱  لقمان  ۳۴  ۲۱  ۴۱۱  مکه  پخش صوت
۳۲  السجده  ۳۰  ۲۱  ۴۱۵  مکه  پخش صوت
۳۳  الاحزاب  ۷۳  ۲۱  ۴۱۸  مدینه  پخش صوت
۳۴  سبأ  ۵۴  ۲۲  ۴۲۸  مکه  پخش صوت
۳۵  فاطر  ۴۵  ۲۲  ۴۳۴  مکه  پخش صوت
۳۶  یس  ۸۳  ۲۲  ۴۴۰  مکه  پخش صوت
۳۷  الصافات  ۱۸۲  ۲۳  ۴۴۶  مکه  پخش صوت
۳۸  ص  ۸۸  ۲۳  ۴۵۳  مکه  پخش صوت
۳۹  الزمر  ۷۵  ۲۳  ۴۵۸  مکه  پخش صوت
۴۰  غافر  ۸۵  ۲۴  ۴۶۷  مکه  پخش صوت
۴۱  فصلت  ۵۴  ۲۴  ۴۷۷  مکه  پخش صوت
۴۲  الشورى  ۵۳  ۲۵  ۴۸۳  مکه  پخش صوت
۴۳  الزخرف  ۸۹  ۲۵  ۴۸۹  مکه  پخش صوت
۴۴  الدخان  ۵۹  ۲۵  ۴۹۶  مکه  پخش صوت
۴۵  الجاثیه  ۳۷  ۲۵  ۴۹۹  مکه  پخش صوت
۴۶  الاحقاف  ۳۵  ۲۶  ۵۰۲  مکه  پخش صوت
۴۷  محمد  ۳۸  ۲۶  ۵۰۷  مدینه  پخش صوت
۴۸  الفتح  ۲۹  ۲۶  ۵۱۱  مدینه  پخش صوت
۴۹  الحجرات  ۱۸  ۲۶  ۵۱۵  مدینه  پخش صوت
۵۰  ق  ۴۵  ۲۶  ۵۱۸  مکه  پخش صوت
۵۱  الذاریات  ۶۰  ۲۶  ۵۲۰  مکه  پخش صوت
۵۲  الطور  ۴۹  ۲۷  ۵۲۳  مکه  پخش صوت
۵۳  النجم  ۶۲  ۲۷  ۵۲۶  مکه  پخش صوت
۵۴  القمر  ۵۵  ۲۷  ۵۲۸  مکه  پخش صوت
۵۵  الرحمن  ۷۸  ۲۷  ۵۳۱  مدینه  پخش صوت
۵۶  الواقعه  ۹۶  ۲۷  ۵۳۴  مکه  پخش صوت
۵۷  الحدید  ۲۹  ۲۷  ۵۳۷  مدینه  پخش صوت
۵۸  المجادله  ۲۲  ۲۸  ۵۴۲  مدینه  پخش صوت
۵۹  الحشر  ۲۴  ۲۸  ۵۴۵  مدینه  پخش صوت
۶۰  الممتحنه  ۱۳  ۲۸  ۵۴۹  مدینه  پخش صوت
۶۱  الصف  ۱۴  ۲۸  ۵۵۱  مدینه  پخش صوت
۶۲  الجمعه  ۱۱  ۲۸  ۵۵۳  مدینه  پخش صوت
۶۳  المنافقون  ۱۱  ۲۸  ۵۵۴  مدینه  پخش صوت
۶۴  التغابن  ۱۸  ۲۸  ۵۵۶  مدینه  پخش صوت
۶۵  الطلاق  ۱۲  ۲۸  ۵۵۸  مدینه  پخش صوت
۶۶  التحریم  ۱۲  ۲۸  ۵۶۰  مدینه  پخش صوت
۶۷  الملک  ۳۰  ۲۹  ۵۶۲  مکه  پخش صوت
۶۸  القلم  ۵۲  ۲۹  ۵۶۴  مکه  پخش صوت
۶۹  الحاقه  ۵۲  ۲۹  ۵۶۶  مکه  پخش صوت
۷۰  المعارج  ۴۴  ۲۹  ۵۶۸  مکه  پخش صوت
۷۱  نوح  ۲۸  ۲۹  ۵۷۰  مکه  پخش صوت
۷۲  الجن  ۲۸  ۲۹  ۵۷۲  مکه  پخش صوت
۷۳  المزمل  ۲۰  ۲۹  ۵۷۴  مکه  پخش صوت
۷۴  المدثر  ۵۶  ۲۹  ۵۷۵  مکه  پخش صوت
۷۵  القیامه  ۴۰  ۲۹  ۵۷۷  مکه  پخش صوت
۷۶  الانسان  ۳۱  ۲۹  ۵۷۸  مدینه  پخش صوت
۷۷  المرسلات  ۵۰  ۲۹  ۵۸۰  مکه  پخش صوت
۷۸  النبأ  ۴۰  ۳۰  ۵۸۲  مکه  پخش صوت
۷۹  النازعات  ۴۶  ۳۰  ۵۸۳  مکه  پخش صوت
۸۰  عبس  ۴۲  ۳۰  ۵۸۵  مکه  پخش صوت
۸۱  التکویر  ۲۹  ۳۰  ۵۸۶  مکه  پخش صوت
۸۲  الانفطار  ۱۹  ۳۰  ۵۸۷  مکه  پخش صوت
۸۳  المطففین  ۳۶  ۳۰  ۵۸۷  مکه  پخش صوت
۸۴  الانشقاق  ۲۵  ۳۰  ۵۸۹  مکه  پخش صوت
۸۵  البروج  ۲۲  ۳۰  ۵۹۰  مکه  پخش صوت
۸۶  الطارق  ۱۷  ۳۰  ۵۹۱  مکه  پخش صوت
۸۷  الاعلى  ۱۹  ۳۰  ۵۹۱  مکه  پخش صوت
۸۸  الغاشیه  ۲۶  ۳۰  ۵۹۲  مکه  پخش صوت
۸۹  الفجر  ۳۰  ۳۰  ۵۹۳  مکه  پخش صوت
۹۰  البلد  ۲۰  ۳۰  ۵۹۴  مکه  پخش صوت
۹۱  الشمس  ۱۵  ۳۰  ۵۹۵  مکه  پخش صوت
۹۲  اللیل  ۲۱  ۳۰  ۵۹۵  مکه  پخش صوت
۹۳  الضحى  ۱۱  ۳۰  ۵۹۶  مکه  پخش صوت
۹۴  الشرح  ۸  ۳۰  ۵۹۶  مکه  پخش صوت
۹۵  التین  ۸  ۳۰  ۵۹۷  مکه  پخش صوت
۹۶  العلق  ۱۹  ۳۰  ۵۹۷  مکه  پخش صوت
۹۷  القدر  ۵  ۳۰  ۵۹۸  مکه  پخش صوت
۹۸  البینه  ۸  ۳۰  ۵۹۸  مدینه  پخش صوت
۹۹  الزلزله  ۸  ۳۰  ۵۹۹  مدینه  پخش صوت
۱۰۰  العادیات  ۱۱  ۳۰  ۵۹۹  مکه  پخش صوت
۱۰۱  القارعه  ۱۱  ۳۰  ۶۰۰  مکه  پخش صوت
۱۰۲  التکاثر  ۸  ۳۰  ۶۰۰  مکه  پخش صوت
۱۰۳  العصر  ۳  ۳۰  ۶۰۱  مکه  پخش صوت
۱۰۴  الهمزه  ۹  ۳۰  ۶۰۱  مکه  پخش صوت
۱۰۵  الفیل  ۵  ۳۰  ۶۰۱  مکه  پخش صوت
۱۰۶  قریش  ۴  ۳۰  ۶۰۲  مکه  پخش صوت
۱۰۷  الماعون  ۷  ۳۰  ۶۰۲  مکه  پخش صوت
۱۰۸  الکوثر  ۳  ۳۰  ۶۰۲  مکه  پخش صوت
۱۰۹  الکافرون  ۶  ۳۰  ۶۰۳  مکه  پخش صوت
۱۱۰  النصر  ۳  ۳۰  ۶۰۳  مدینه  پخش صوت
۱۱۱  المسد  ۵  ۳۰  ۶۰۳  مکه  پخش صوت
۱۱۲  الاخلاص  ۴  ۳۰  ۶۰۴  مکه  پخش صوت
۱۱۳  الفلق  ۵  ۳۰  ۶۰۴  مکه  پخش صوت
۱۱۴  الناس  ۶  ۳۰  ۶۰۴  مکه  پخش صوت

درباره ی

همچنین ببینید

فراخوان برای ساخت کلیپ مختص سایت ماکزیمم تکنیک با جایزه هر ماهه برای یک کلیپ

بدینوسیله فراخوان تهیه کلیپ ویژه سایت ماکزیمم تکنیک توسط تمامی کابران سایت اعلام میگردد. شرایط ساخت ...