خانه / زمینه ساز ظهور / زندگینامه امام مهدی عج قسمت چهارم

زندگینامه امام مهدی عج قسمت چهارم

بسمه تعالی
زندگینامه امام مهدی عج

افتخاری دیگر از سایت ماکزیمم تکنیک . www.maximumtechnic.com
زندگینامه امام مهدی عج
قسمت چهارم

ادامه زندگی نامه امام مهدی (ع)
۱۲- فقیه ایمانى، مهدى، مهدى، منتظر در نهج البلاغه، اصفهان، کتابخانه عمومى امیر المؤمنین على – علیه السلام -، ص ۲۳، .۳۹ تعدادى از این منابع که در دسترس نگارنده است و تولد حضرت مهدى به صراحت در آنها بیان شده، به قرار زیر است:ابن حجر هیتمى، الصواعق المحرقه، ط ۲، قاهره، ۱۳۸۵ ه’. ق، ص ۲۰۸ – شبراوى، الاتحاف بحبّ الأشراف، ط ۲، قم، منشورات الرضى،، ۱۳۶۳ ه‘. ش، ص ۱۷۹ – محمد امین بغدادى سویدى، سبائک الذهب فى معرفه قبائل العرب،بیروت دارصعب، ص ۷۸ – مؤمن شبلنجى، نور الأبصار، قاهره، مکتبه المشهد الحسینى ،، ص ۱۶۸ – شیخ محمد صبّان، اسعاف الراغبین، (در حاشیه نور الأبصار)، ص ۱۴۱ – ابن أثیر، الکامل فى التاریخ، بیروت، دارصادر، ج ۷، ص ۲۷۴ (حوادث سال ۲۶۰) حمدالله مستوفى، تاریسخ برگزیده، چاپ دوّم، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۲ ه’. ش، ص ۲۰۷ – ابن طولون، الأئمه الاًثنى عشر، قم، منشورات الرضى،، ص ۱۱۷ – ابن صبّاغ مالکى، الفصول المهمه، (بى تا)، ص ۳۱۰ – شیخ سلیمان قندوزى، ینابیع المودّه، بیروت، مؤسسه الأعلمى للمطبوعات، ج ۳، ص .۳۶ **********۱۳- صدوق، همان کتاب، ص ۴۳۴ – .۴۷۸ شیخ مفید، همان کتاب، ص ۳۵۰ و ۳۵۱ – شیخ سلیمان قندوزى، ینابیع المودّه، بیروت، مؤسسه الأعلمى للمطبوعات، ج ۳، ص ۱۲۳ – .۱۲۵ **********۱۴- چنانکه در سیره امام هادى – علیه السلام – نوشتیم، ایوب بن نوح یکى از وکلاى آن حضرت بوده است. **********۱۵- طوسى، همان کتاب، ص ۲۰۴ ور.ک به: صدوق، همان کتاب، ص ۴۳۵مجلسى، همان کتاب، ج ۵۱، ص ۳۴۶ – شیخ سلیمان قندوزى، همان کتاب، ج ۳، ص ۱۲۳ – (آیت الله) صافى، لطف الله، منتخب الأثر، تهران، مرکز نشر کتاب، ۱۳۷۳ ه’. ق، ص .۳۵۵ **********۱۶- شیخ طوسى، همان کتاب، ص ۲۰۴ – نعمانى، الغیبه، تهران، مکتبه الصدوق، ص ۱۵۴ – مجلسى، بحار الأنوار، تهران، المکتبه الاسلامیه، ۱۳۹۳ ه’. ق، ج ۵۱، ص ۱۵۰ ور.ک به: اصول کافى، تهران، مکتبه الصدوق، ۱۳۸۱ ه’. ق، ج ۱، ص .۳۳۷ **********۱۷- طوسى، همان کتاب، ص ۲۰۳ – ۲۰۷ – صافى، همان کتاب، باب ۴۷، ص ۳۱۴ و .۳۱۵ ۱۸- صافى، همان کتاب، فصل ۱، باب ۸، ص ۱۰۱، ح .۴ *********۱۹- (آیت الله) صافى، لطف الله، نوید امن و امان، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ص ۱۷۷ و .۱۷۸ **********۲۰- کلینى، همان کتاب، ج ۱، ص ۳۳۷ – طوسى، همان کتاب، ص ۲۰۲ صدوق، همان کتاب، ص ۴۸۱ صافى، منتخب الأثر، فصل ۲، باب ۲۸، ص ۲۶۹نعمانى، همان کتاب، ص .۱۶۶ **********۲۱- صدوق، کمال الدین، باب ۴۴، ص ۴۸۰، ح ۴ – مجلسى، همان کتاب، ج ۵۱، ص ۱۵۲ – صافى، منتخب الأثر، فصل ۲، باب ۲۵، ص ۲۶۸، ح .۳ **********۲۲- مرحوم شیخ مفید آغاز غیبت صغرى را از سال تولد آن حضرت (سال ۲۵۵) حساب کرده است (الاًرشاد، ص ۳۴۶) و با این محاسبه، دوران غیبت صغرى، ۷۵ سال مى‏شود. طبعاً نظریه مرحوم مفید از این لحاظ بوده است که حضرت مهدى در زمان حیات پدر نیز حضور و معاشرت چندانى با دیگران نداشته و از نظر کلى غایت محسوب مى‏شده است. گویا بر اساس همین ملاحظه است که محققانى مانند: طبرسى، سید محسن امین، و آیت الله سید صدر الدین صدر نیز آغاز غیبت صغرى را از سال میلاد آن حضرت، و مدّت آن را ۷۴ سال دانسته‏اند (اًعلام الورى، ص ۴۴۴ – اعیان الشیعه، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ج ۲، ص ۴۶ – المهدى،، بیروت، دار الزهرأ، ۱۳۹۸ ه’. ق، ص ۱۸۱). **********۲۳صدر، سید صدر الدین، المهدى،، بیروت، دار الزهرأ، ۱۳۹۸ ه’. ق، ص ۱۸۳پیشواى دوازدهم امام زمان، نشریه مؤسسه در راه حق، ص .۳۸ **********۲۴- شیخ سلیمان قندوزى، ینابیع المودّه، بیروت، مؤسسه الأعلمى للمطبوعات، ج ۳، باب ۷۱، ص .۸۲ **********۲۵- نعمانى، همان کتاب، ص .۱۷۳ **********۲۶- نعمانى، همان کتاب، ص .۱۷۳ **********۲۷- نعمانى، همان کتاب، ص .۱۷۰ نیز ر.ک به: منتخب الأثر، فصل ۲، باب ۲۶، ص ۲۵۱ – .۲۵۳ **********۲۸- در آن روزگار، به جاى «نیابت» و «نواب» بیشتر تعبیر «سفارت» و «سفرأ» به کار برده مى‏شد. **********۲۹- چنانکه طبق نقل شیخ طوسى، حدود ده نفر در بغداد به نمایندگى از طرف محمد بن عثمان فعالیّت مى‏کردند (الغیبه، ص ۲۲۵). **********۳۰توقیع به معناى حاشیه نویسى است و در اصطلاح علماى شیعه به نامه‏ها و فرمانهایى که در زمان غیبت صغرى از طرف امام به شیعیان مى‏رسیده توقیع گفته مى‏شود. **********۳۱- صدر، المهدى،، ص .۱۸۹ **********۳۲- امین، سید محسن، أعیان الشیعه، ج ۲، ص .۴۸ **********۳۳- طوسى،، الغیبه، ص ۲۵۷، .۲۵۸ **********۳۴- کلینى،، اصول کافى،، ج ۱، ص ۵۱۸، ح .۵ **********۳۵- کلینى، همان کتاب، ص ۵۲۱، ح ۱۴ و .۱۵ **********۳۶- طبرسى،، اًعلام الورى، ص .۴۴۴ **********۳۷- طوسى،، الغیبه، تهران، مکتبه نینوى الحدیثه ص .۲۱۴ **********۳۸- طوسى، همان کتاب، ص .۲۱۶ **********۳۹- طوسى،، الغیبه، ص .۲۱۵ **********۴۰- طوسى،، همان کتاب، ص .۲۱۶ **********۴-۱ طوسى،، همان کتاب، ص .۲۱۶ **********۴۲- طوسى،، همان کتاب، ص .۲۱۷ **********۴۳- دکتر حسین، جاسم، تاریخ سیاسى غیبت امام دوازدهم، ترجمه دکتر سید محمد تقى آیت اللّهى، چاپ اوّل، تهران، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۷ ه’. ش، ص ۱۵۵ و .۱۵۶ **********۴۴- طوسى،، همان کتاب، ص .۲۲۱ **********۴۵- طوسى،، همان کتاب، ص .۲۱۹ **********۴۶- طوسى،، همان کتاب، ص ۲۱۹ – .۲۲۰ **********۴۷طوسى،، همان کتاب، ص ۲۲۰ – بحار الأنوار، ج ۵۱، ص .۳۴۹ **********۴۸طوسى،، همان کتاب، ص ۲۲۰ – مجلسى،، بحار الأنوار، ج ۵۱، ص ۳۵۰ – طبرسى اًعلام الورى، الطبعه الثالثه، ص ۴۵۲ – على بن عیسى اربلى،، کشف الغمه، تبریز، مکتبه بنى هاشمى،، ۱۳۸۱ ه’. ق، ج ۳، ص .۳۲۲ **********۴۹- طوسى، الغیبه، ص .۲۲۱ **********۵۰- طوسى،، الغیبه، ص .۲۲۳ **********۵۱- طوسى، الغیبه، ص ۲۲۲ – بحار الأنوار، ج ۵۱، ص .۳۵۱ **********۵۲- طوسى،، همان کتاب، ص ۲۲۶ و ۲۲۷ – بحار الأنوار، ج ۵۱، ص .۳۵۵ **********۵۳- طوسى،، همان کتاب، ص ۲۲۴ و ۲۲۵ و .۲۲۷ **********۵۴- طوسى،، همان کتاب، ص .۲۴۰ **********۵۵- مجلسى،، بحار الأنوار، ج ۵۱، ص ۳۵۶، ور.ک به: طوسى،، همان کتاب، ص .۲۳۶ **********۵۶- دکتر حسین، جاسم، تاریخ سیاسى غیبت امام دوازدهم، چاپ اوّل، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۷ ه’. ش، ص .۱۹۹ **********۵۷- طوسى،، همان کتاب، ص .۲۳۸ **********۵۸- سَیمَرى و صَیٌمَرى نیز گفته شده است (صدر، محمد، تاریخ الغیبه الصغرى، ط ۱، بیروت دار التعارف للمطبوعات، ۱۳۹۲ ه’. ق، ص ۴۱۲). **********۵۹- طوسى،، همان کتاب، ص .۴۴۵ **********۶۰- طوسى،، همان کتاب، ص .۲۴۲ **********۶-۱ صدر، همان کتاب ص .۴۱۲ **********۶۲- چنانکه در بحث علائم ظهور گفته شده، قیام شخصى به نام سفیانى و صداى آسمانى از علامتهایى هستند که در آستانه ظهور امام رخ خواهد داد. **********۶۳- طوسى،، الغیبه، ص ۲۴۲ و ۲۴۳ – مجلسى،، بحار الأنوار، ج ۵۱، ص ۳۶۱ – طبرسى،، همان کتاب، ص ۴۴۵ – صدر،همان کتاب، ص- .۱۵ **********۶۴- طوسى،، همان کتاب، ص .۲۴۳ **********۶۵- طوسى،، همان کتاب، ص .۲۴۲ **********۶۶- طوسى،، همان کتاب، ص ۲۲۲ و ۲۴۶ – صدوق، کمال ادین، قم، مؤسسه النشر الاسلامى (التابعه) لجماعه المدرسین بقم المشرفه، ۱۴۰۵ ه‘. ق، ص .۴۴ **********۶۷- طوسى،، همان کتاب، ص .۲۲۲ **********۶۸- طوسى،، همان کتاب، ص ۱۴۶ و .۲۱۹ **********۶۹- طوسى،، الغیبه، ص ۲۴۰ – مجلسى،، بحار الأنوار، ج ۵۱، ص .۳۵۹ **********۷۰ مرحوم طبرسى،، فهرست جالبى از این دسته وکلا، با ذکر محل مأموریتشان، ذکر کرده است (اًعلام الورى، ص ۴). **********۷۱- طوسى،، همان کتاب، ص .۲۲۵ **********۷۲- طوسى،، همان کتاب، ص ۲۲۵ و .۲۲۶ **********)۷۳ طوسى،، همان کتاب، ص ۲۲۵ و .۲۲۶ **********۷۴صدوق، کمال الدین، رقم، مؤسسه النشر الاسلامى (التابعه) لجماعه المدرسین بقم المشرفه، ۱۴۰۵ ه’. ق، ص ۴۴۰ – .۴۴۱ **********۷۵- طوسى،، همان کتاب، ص ۱۷۶ – .۱۷۷ **********۷۶- طبرسى،، همان کتاب، ص ۴۵۲ – .۴۵۳ **********۷۷طوسى،، همان کتاب، ص ۲۲۹ – .۲۳۶ **********۷۸- طوسى،، همان کتاب، ص ۱۹۸ – .۱۹۹ **********۷۹- طوسى،، همان کتاب، ص ۲۳۸ – .۲۳۹ **********۸۰- طوسى،، همان کتاب، ص .۲۴۴ **********۸۱- طوسى،، همان کتاب، ص ۲۴۸ – ۲۵۴ ور. ک به: دکتر حسین، جاسم، تارخى سیاسى غیبت امام دوزادهم، ص ۲۰۰ – .۲۰۵ مسعودى، قتل او را در سال ۳۲۲ دانسته است (التنبیه والاشراف، قاهره، دار الصاوى للطبع والنشر و التألیف ص ۳۴۳). **********۸۲- طاغوت کسى است که بر خلاف حق حکومت کند و بر اساس موازین اسلامى سزاوار آن مقام نباشد. لفظ «طاغوت» صیغه مبالغه از طغیان است، تو گویى این افراد در طغیان و مرز نشناسى، در بالاترین حدّ قرار گرفته‏اند. **********۸۳- نسأ: .۶۰ **********۸۴- ینظران من کان منکم ممن روى حدیثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا و عرف أحکامنا فارضوا به حکما فانّى قد جعلته علیکم حاکماً فاًذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فاًنّما استخفّ بحکم الله وعلینا ردّ، والرّاد علینا الرّاد على الله، وهو على حدّ الشرک بالله (کلینى، اصول کافى، تهران، مکتبه الصدوق، ۱۳۸۱ ه’. ق، ج ۱ ص ۶۷، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، ح ۱۰ – شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، بیروت، دار احیأ التراث العربى،، ج ۱۸ ،باب ۱۱ من أبواب صفات القاضى،، ص ۹۹). **********۸۵- وأمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیا الى رواه حدیثنا فاّنّهم حجتى علیکم وأنا حجه الله (طوسى،، همان کتاب، ص ۱۷۷طبرسى،، همان کتاب، ص ۴۵۲ – شیخ حرّ عاملى، همان کتاب، ج ۱۸، ص ۱۰۱، کتاب القضأ، ابواب صفات القاضى،، باب ۱۱، ج ۹ – طبرسى،، احتجاج، نجف، المطبعه المرتضویه، ج ۲، ص ۱۶۳). **********۸۶- امینى،، ابراهیم، دادگستر جهان، چاپ چهارم، قم، انتشارات دار الفکر، ۱۳۵۲ ه’. ش، ص ۷۴ – .۸۲ این آمار از روى احادیث منقول در کتاب «منتخب الأئر» تهیه شده است و اگر تتبع بیشترى صورت گیرد، طبعاً تعداد احادیث بیش از این خواهد بود. #) درباره روایات منقول از پیامبر اسلام، در بخش روایات اهل سنت توضیح خواهیم داد. **********۸۸محمد بن جریر بن رستم طبرى،، دلائل الامامه، الطبعه الثالثه، قم، منشورات الرضى،، ص .۲۴۰ **********۸۹- ر.ک به: مهدى فقیه ایمانى، مهدى منتظر در نهج البلاغه، اصفهان، کتابخانه عمومى امام امیر المؤمنین على – علیه السلام -. **********۹۰- لتعطفنّ الدنیا علینا عطف الضروس على ولدها (ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، قاهره، دار احیأ الکتب العربیه، ۱۹۶۰ م، ج ۱۹، ص ۲۹، حکمت ۲۰۵). **********۹۱- ونرید أن نمنّ على الذین استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمّه ونجعلهم الوارثین (قصص: ۶). **********۹۲- صدوق، کمال الدین، مؤسسه النشر الاسلامى (التابعه) لجماعه المدرسین بقم المشرفه، ۱۴۰۵ ه‘. ق، ج ۱، ص .۳۱۸ **********۹۳- صدوق، همان کتاب، ج ۲، ص ۳۷۷ – مجلسى،، بحار الأنوار، تهران، المکتبه الاسلامیه، ۱۳۹۳ ه’. ق، ج ۵۱، ص .۱۵۶ **********۹۴- طبرسى،، اًعلام الورى، الطبعه الثالثه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ص ۴۴۳ – .۴۴۴ **********۹۵- طبرسى،، همان کتاب، ص .۴۴۳ **********۹۶- شیخ طوسى،، فهرست، مشهد، دانشگاه مشهد، ۱۳۵۱ ه’. ش، ص ۱۴، شماره ۱۹ – نجاشى،، فهرست اسمأ مصنفى الشیعه، قم، مکتبه الداورى،، ص ۱۱ابن داود، رجال، قم، منشورات الرضى،، ص ۳۲، شماره .۲۳ **********۹۷نجاشى،، همان کتاب، ص ۲۹ – طوسى،، فهرست، ص ۹۸، شماره .۲۰۵ **********۹۸نجاشى،، همان کتاب، ص ۲۹ – طوسى،، فهرست، ص ۹۸، شماره .۲۰۵ **********۹۹نجاشى،، همان کتاب، ص .۱۷۸ **********۱۰۰- نجاشى،، همان کتاب، ص ۱۷ – (آیت الله) صافى،، منتخب الأثر، تهران، مرکز نشر کتاب، ۱۳۷۳ ه’. ق، ص ۴۶۶ و .۴۶۷ **********۱۰۱- البته ابراهیم انماطى و حسن بن محمد بن سماعه واقفى بودند و هدفشان از نوشتن چنین کتابى، اثبات دیدگاههاى خودشان بوده است، اما رد هر حال این موضوع نشان مى‏دهد که غیبت یک موضوع مسلّم بوده است. (دکتر حسین، جاسم، تاریخ سیاسى غیبت امام دوازدهم، چاپ اوّل، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۷ ه’. ش، ص ۲۱ و ۲۲). **********۱۰۲ صافى، لطف ا-لله، نوید امن و امان، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ص ۹۱ – .۹۲ **********۱۰۳- صافى، همان کتاب، ص ۹۲ – .۹۵ **********۱۰۴ صافى، همان کتاب، ص ۹۵ – .۹۹ **********۱۰۵- ر.ک به: صحیح بخارى، ط ۱، با شرح و تحقیق شیخ قاسم شمّاعى رفاعى، بیروت، دار القلم، ۱۴۰۷ ه’. ق، ج ۴، باب ۹۴۵ (نزول عیسى بن مریم)، ص ۶۳۳ و مسند احمد حنبل ،بیروت، دار الفکر (بى تا) ج ۱، ص ۸۴ و ۹۹ و ۴۴۸ و ج ۳، ص ۲۷ و .۳۷ ور.ک به: سنن ابن ماجه (۲۰۷ – ۲۷۵ ه’. ق) تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقى،، بیروت، دار احیأ التراث العربى،، ج ۲، ص ۱۳۶۶ – ۱۳۶۸، کتاب الفتن، باب ۳۴، باب خروج المهدى،، حدیث ۴۰۸۲ – .۴۰۸۸ **********۱۰۶- لو لم یبق من الدنیا الا یوم لبعث الله عزّوجلّ رجلاً منژا یملأها عدلاً کما ملئت جوراً (مسند احمد حنبل، بیروت، دار الفکر (بى تا)، ج ۱، ص ۹۹). **********۱۰۷- تواتر و متواتر، از اصطلاحات علم الحدیث است و منظور از خبر متواتر، خبر جماعتى است که (فى حدّ نفسه، نه به ضمیمه قرائن) اتفاق آنان بر کذب، محال و در نتیجه موجب علم به مضمون خبر باشد. (ر.ک‏به: مدیر شانه چى، کاظم، علم الحدیث، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ ۳، ۱۳۶۲ -. ش، ص ۱۴۴) بدین گونه «تواتر» را مى‏توان «ثبوت قطعى» تعبیر کرده و «حدیث متواتر» را «حدیث ثابت و قطعى» خواند؛ حدیثى که راویان بسیار داشته، و در کتابهاى بسیار روایت شده است و به وسیله محدثان و مشایخ روایت، سینهبه سینه، و ضبط به ضبط، از نسلى به نسل دیگر رسیده است و ثبوت و صدور آن از پیامبر اکرم، با ائمه طاهرین – علیهم السلام قطعى است (حکیمى، محمد رضا، خورشید مغرب، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۶۰ ه’. ش، ص ۹۹). **********۱۰۸- صافى، همان کتاب، ص ۹۰ – .۹۱ **********۱۰۹- صافى، همان کتاب، ص .۹۱ **********۱۱۰- وجمیع ما سقناه بالغ حدّ التواتر کما لایخفى على من له فضل اطّلاع. فتقّرر بجمیع ما سقناه أنّ الأحادیث الوارده فى المهدى المنتظر متواتره… و هذا یکفى لمن کان عنده ذرّه من أیمان و قلیل من انصاف. (نقل از غایه المأمول فى شرح التاج الجامع للأصول، تألیف شیخ منصور على ناصف، در حاشیه التاج، ط ۲، قاهره، دار احیأ الکتب العربیه، ج ۵، ص ۳۲۷). **********۱۱۱- حافظ، کسى است که بر سنن رسول اکرم احاطه داشته باشد و موارد اتفاق و اختلاف آن را بدان د و به احوال راویان و طبقات مشایخ حدیث کاملاً مطلّع باشد (مدیر شانه چى، همان کتاب، ج ۲، ص ۲۲). **********۱۱۲- تواترت الأخبار و استفاضت بکثره رواتها عن المصطفى(ص)فى أمر المهدى (منتختب الأثر، ص، پاورقى). **********۱۱۳- تواترت الأخبار بأنّ المهدى من هذه الامه وانّ عیسى – علیه السلام – سینزل و یصلّى خلفه (فتح البارى بشرح صحیح البخارى،، بیروت، دار المعرفه، ج ۶، ص ۴۹۳ – ۴۹۴). **********۱۱۴- تواترت الأخبار عن النبى (ص)انّه من أهل بیته وانّه یملأ الأرض عدلاً (نور الأبصار، قاهره، مکتبه المشهد الحسینى،، ص ۱۷۱). **********۱۱۵- تواترت الأخبار عن النبى (ص)بخروجه و انّه من أهل بیته وانّه یملأ الارض عدلاً (اسعاف الراغبین، در حاشیه نور الأبصار، ص ۱۴۰). **********۱۱۶- این کتاب، چنانکه در مقدمه‏اش ذکر شده است، به منظور جمع آورى مجموعه قابل اطمینانى از «اصول پنجگانه» حدیث که مهمترین کتب حدیث اهل سنت است، تألیف گردیده و در پنج جلد چاپ شده است. مؤلف کتاب شرحى به نام «غایه المأمول» در شرح آن نوشته که در حاشیه‏اش چاپ شده است. **********۱۱۷- التاج الجامع للأصول، قاهره، ط ۲، دار احیأ الکتب العربیه، ج ۵، ص .۳۱۰ **********۱۱۸- قد وقع اتفاق الفرق من المسلمین أجمعین على انّ الدنیا و التکلیف لاینقضى الاّ علیه (المهدى)) (شرح نهج البلاغه، قاهره، دار احیأ الکتب العربیه، ۱۹۶۰ م، ج ۱۰ ص ۹۶). **********۱۱۹- درصفحات آینده، قسمتهایى از مطالب این مجله را نقل خواهیم کرد. **********۱۲۰- متن کامل عربى این یبانیه درک کتاب: مهدى انقلابى بزرگ، از صفحه ۱۵۱ تا ۱۵۵، نقل شده است و ترجمه آن با تغییرات اندکى از این کتاب گرفته شده است. **********۱۲۱- در بیانیه یاد شده نیز این منابع پیروى شده است. **********۱۲۲- سنن ابى داود، بیروت، دار الفکر، ج ۴، ص ۱۰۶، کتاب الفتن و الماحم، کتاب المهدى ،، حدیث ۴۲۸۲ – سیوطى، تاریخ الخلفأ، بغداد مکتبه المثنى، ص .۲۷۲ **********۱۲۳- محمد بن عیسى بن سوره ترمذى متوفاى ۲۷۹ ه، مؤلف یکى از شش کتاب مشهور و معتبر نزد اهل سنت است. **********۱۲۴- متن حدیث جنین است: قال رسول الله۹: لاتذهب الدنیا حتى یملک العرب رجل من أهل بیتى یواطئ اسمه اسمى (سنن ترمذى،، بیروت، دار احیأ التراث العربى،، ج ۴، ص ۵۰۵، باب ۵۲ (ماجأ فى الهدى))، ح ۲۲۳۰ و ۲۲۳۱). **********۱۲۵- ر. ک به: مسند احمد حنبل، ج ۱، ص .۴۴۸ **********۱۲۶- صافى، ممنتخب الأثر، تهران، مرکز نشر کتاب، ۱۳۷۳ ه’. ق، ص ۲۳۱ – ۲۳۵ – و موسوعه الامام المهدى،، اصفهان، مکتبه الامام أمیر المؤمنین العامّه، ج ۱، ص ۱۳ – .۱۶ در این باره احتمالات دیگرى نیز داه‏اند که جهت رعایت اختصار از نقل آنها خود دارى شد. **********۱۲۷- عبد الرحمان بن محمد بن خلدون مغربى ۷۳۲ – ۸۰۸ ه‘. **********۱۲۸- جر و تعدیل از اصطلاحات علم حدیث‏شناسى است. مقصود از جرح این است که راوى یا راویان یک حدیث از طرف حدیث شناسان با تعبیراتى از قبیل: دروغگو، جاعل حدیث، اهل غلّو و تعبیرات دیگرى که در این علم مطرح شده، معرفى شود که طبعاً آن حدیث فاقد اعتبار خواهد بود. و مقصود از تعدیل، این است که راوى به عنوان: شخص عادل، موثق و مانند اینها معرفى شود که طبعاً حدیث او مورد قبول خواهد بود. البته اینها معیارهاى جرح و تعدیل از دیدگاه دانشمندان شیعه است. دانشمندان اهل سنت نیز معیارهایى دارند که همه جا با معیارهاى شیعه یکسان نیست. **********۱۲۹- مقدمه، الطبعه الرابعه، بیروت، دار احیائ التراث العربى،، ص ۳۱۱ – .۳۱۲ **********۱۳۰- مقدمه، ص .۳۲۲ **********۱۳۱- ر. ک به: دادگستر جهان، ص ۳۰ – ۴۹، مهدى انقلابى بزرگ، ص ۱۵۹ – ۱۶۵، منتخب الأثر، ص ۵ – ۶، پاورقى. **********۱۳۲- ص .۳۱۱ **********۱۳۳ ص .۳۲۷ **********۱۳۴- سخنان مبسوط شیخ عبد المحسن عباد، در مجله الجامعه الاسلامیه چاپ «مدینه» مورخ ذیقعده ۱۳۸۸ ه’. ق، شماره ۳، سال اوّل منتشر شده و ما آن را از: «موسوعه الامام المهدى»» ج ۱ نقل کردیم. **********۱۳۵- نوبختى، فرق الشیعه، نجف، المطبعه الحیدریه، ۱۳۵۵ ه’. ق، ص ۲۷ – شهرستانى، الملل و النحل، قم، منشورات الرضى،، ج ۱، ص .۱۳۲ **********۱۳۶- نوبختى، همان کتاب، ص ۶۷ – .۶۸ **********۱۳۷- ابن طقطقا، الفخرى،، بیروت، دار صادر، ۱۳۸۶ ه’. ق، ص ۱۶۵ – .۱۶۶ **********۱۳۸- ابو الفرج الاصفهانى، مقاتل الطالبیین، نجف، المکتبه الحیدریه، ۱۳۸۵ -. ق، ص .۱۹۳ **********۱۳۹- ابو الفرج الاصفهانى، همان کتاب، ص .۱۹۵ **********۱۴۰- ابو الفرج، همان کتاب، ص .۱۶۲ **********)۱۴۱ شهرستانى، همان کتاب، ج ۱، ص .۱۴۸ **********۱۴۲- شهرستانى، همان کتاب، ص .۱۵۰ **********۱۴۳- نوبختى، همان کتاب، ص ۸۰ و .۸۳ **********۱۴۴- نوبختى، همان کتاب، ص .۹۶ **********۱۴۵- حکیمى، محمد رضا، خورشید مغرب، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۶۰ ه’. ش، ص ۱۴۰ – .۱۵۱ **********۱۴۶- انبیأ: .۱۰۶ **********۱۴۷- (آیت الله) مکارم، ناصر، مهدى انقلابى بزرگ، چاپ دوم، قم، مطبوعاتى هدف، ص ۱۲۱ – .۱۲۲ **********۱۴۸- الارشاد، قم، مکتبه بصیرتى،، ص .۳۴۶ **********۱۴۹- طبرسى،، مجمع البیان، تهران، شرکه المعارف الاسلامیه، ۱۳۷۹ ه’. ق، ج ۷، ص .۶۶ **********۱۵۰- طبرسى،، همان کتاب، ص .۶۷ **********۱۵۱- تورات، ترجمه فارسى توسط وِلیَم کِلِن فسّیس اِکِسّى به دستور مجمع مشهور بِرِتِش فاین بَیبَل سُسَیتى، چاپ لندن، ۱۸۵۶ م، ص .۱۰۳۰ **********۱۵۲- قصص: .۶ **********۱۵۳- شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحدید، ج ۱۹، ص ۲۹، حکمت .۲۰۵ **********۱۵۴- ابو الفرج، همان کتاب، ص .۳۵۹ **********۱۵۵- نور: .۵۵ **********۱۵۶- مجمع البیان، ج ۷، ص .۱۵۲ **********۱۵۷- (آیت الله) مکارم، ناصر، مهدى انقلابى بزرگ، چاپ دوم، قم، مطبوعاتى هدف، ص .۲۵۰ **********۱۵۸- کلینى، اصول کافى، تهران، مکتبه الصدوق، ۱۳۸۱ ه’. ق، ج ۱، ص .۳۳۸ **********۱۵۹- مجلسى، بحار الأنوار، تهران، المکتبه الاسلامیه، ۱۳۹۳ ه’. ق، ج ۵۲، ص ۹۳ و ج ۳۶، ص .۲۵۰ **********۱۶۰- مجلسى، همان کتاب، ص .۹۲ **********۱۶۱- طوسى، الغیبه، ص ۱۷۷ – مجلسى، همان کتاب، ص ۹۲ – اربلى، على بن عیسى، کشف الغمه، تبریز، مکتبه بنى هاشمى،، ۱۳۸۱ ه’. ق، ج ۳، ص .۲۲ **********۱۶۲- لو بقیت الأرض بغیر امام لساخت (کلینى، همان کتاب، ج ۱، ص ۱۷۹ ور. ک به: صدوق، کمال الدین، قم مؤسسه النشر الاسلامى‏(التابعه) لجماعه المدرسین بقم المشرفه، ۱۴۰۵ ه’. ق، ج ۱ ص ۲۰۱ – .۲۱۰ **********۱۶۳- صدوق، أمالى، قم، مطبعه الحکمه، ص ۱۱۲، مجلس ۳۵ – صدوق، کمال الدین، ص ۲۰۷، باب ۲۱، ح ۲۲ – جوینى خراسانى،، فرائد السمطین، ط ۱، بیروت، مؤسسه المحمودى للطباعه والنشر، ۱۴۰۰ ه’. ق، ص ۴۵ – .۴۶ **********۱۶۴- اللّهمّ بلى لاتخلو الأرض من قائم لله بحجد امّا ظاهراً مشهوراً و خائفاً مغموراً لئلاّ تبطل حجج الله و بیّناته (شرح نهج البلاغه، ابن ابى‏ الحدید، قاهره، دار احیا الکتب العربیه، ۱۹۶۰ م، ج ۱۸، حکمت ۱۴۳، ص ۳۴۷ – المناقب، اخطب خوارزم، نجف، المطبعه الحیدریه، ۱۳۸۵ ه’. ق، ص ۲۶۴). **********۱۶۵ -(آیت الله) مکارم، ناصر، مهدى انقلابى بزگر، چاپ دوم، قم، مطبوعاتى هدف، ص ۲۵۸ -.۲۵۹ **********۱۶۶- فتح البارى بشرح صحیح البخارى،، بیروت، دار المعرفه، ج ۶، ص .۴۹۴ **********۱۶۷سالنامه ۲ مکتب تشیّع (مصاحبات استاد علامه طباطبایى با پروفسور هانرى کربن درباره شیعه) ۱۳۳۰ ه’. ش، ص .۲۰:::::::::::::::::

برخی از علائم ظهور حضرت مهدی ::::::::
طلوع خورشید از مغرب :آیا واقعا، خورشید از مغرب طلوع مى‏کند؟ یا این که طلوع آفتاب از مغرب، کنایه از طلوع جمال آن حضرت از مکه معظمه، است، مرحوم مجلسى مى‏گوید: آنگاه که امیر مؤمنان على(ع)علایم ظهور را براى اصحاب خویش چون: «اصبغ‏بن‏نباته‏» و «صعصعه بن صوحان‏» بیان مى‏فرمود چنین گفت: طلوع آفتاب از مغرب. «نزال بن سبره‏» از «صعصعه‏» پرسید مراد امیرالمؤمنین(ع)از این کلام چیست؟ «صعصعه‏» گفت: یابن سبره کسى که عیسى بن مریم(ع)پشت‏سر او نماز مى‏گزارد، امام دوازدهم از طبقه نهم از اولاد حسین بن على(ع)است و او است آن آفتابى که از مغرب طلوع و در میان رکن و مقام ظاهر مى‏شود و روى زمین را از کفر و فسق و اعتقادات باطل پاک مى‏گرداند. (۱)
طلوع ستاره‏اى از مشرق که مانند ماه مى‏درخشد و روشنى مى‏بخشد، این ستاره به شکل ماه جدید و دوطرف آن به گونه‏اى کج مى‏باشد که نزدیک است از کجى به هم وصل شود و چنان درخشندگى داشته باشد که چشمها را خیره سازد «طلوع نجم بالمشرق یضئ کما یضئ القمر ثم ینعطف حتى یکاد تلتقى طرفاه‏». (۲)
ستاره‏هاى دنباله‏دار :::در برخى از روایات طلوع ستاره‏هاى دنباله‏دار از علایم ظهور به حساب رفته است چنان‏که امیرالمؤمنین(ع)مى‏فرماید: «و طلوع الکواکب المذنبه واقتران النجوم‏». (۳) و همچنین فرمود: «و بدا لکم النجم ذوالذنب من قبل المشرق و لاح لکم القمر المنیر فاذا کان ذلک فراجعوا التوبه‏». (۴) «یعنى براى شما ستاره دنباله‏دارى از جانب خاور آشکار و ماهتاب پرفروغى ظاهر مى‏شود در این هنگام به توبه باز گردید، و در برخى از علامات، ظهور ستاره دنباله‏دار را در نزدیک جدى به نگارش آورده‏اند».
علامه مجلسى(قدس‏سره) ذیل کلام امیرالمؤمنین(ع)مى‏نویسد: گفته شده است این سخن اشاره است‏به ستاره دنباله‏دارى که در سال‏۸۳۹ هجرى پدید آمد، درحالى که خورشید در اوایل میزان[مهرماه] بود، این ستاره ذوذنب نزدیک مجموعه ستارگان «اکلیل شمالى‏» بود، سپس به تدریج از نور آن کاسته و پس از هشت ماه به‏طور کلى محو گردید. در زمان ما[مجلسى دوم] در سال ۱۰۷۵ ستاره دنباله‏دارى بین مشرق و قبله مشاهده گشت که داراى طلوع و غروب بود، حرکت آن سریع و از مغرب به مشرق(توالى) بود و پس از دو ماه ناپدید شد، لیکن نمى‏توان گفت مراد آن حضرت حتما این زمانها بوده است. (۵)
پژوهشى پیرامون ستاره‏هاى دنباله‏دار :::ستارگان دنباله‏دار اجرامى آسمانى مى‏باشند که داراى شکل منحصر به فرد و اندزاه‏هایى بزرگ گهگاه ظاهر مى‏شوند. ستاره دنباله‏دار که با چشم غیر مسلح چون ماه بى‏حرکت‏به نظر مى‏آید، در واقع با سرعت صدها کیلومتر در ثانیه حرکت مى‏کند، سرعت دقیق آن را مى‏توان از تغییر مکان آن نسبت‏به ستارگان ثابت تعیین کرد.
تعداد ستاره‏هاى دنباله‏دار تا ۱۰ عدد احتمال مى‏رود. ولى تاکنون حدود هفتصد(۷۰۰) ستاره دنباله‏دار شناخته شده و هر ساله نیز چند عدد ستاره دنباله‏دار جدید کشف و رصد مى‏گردد. حدود ۲۶۰ عدد آنها در مدارهاى بسته و کشیده دور مى‏زنند و بسیارى از آنها چندین بار به جانب زمین باز گشته و مشاهده شده‏اند، و تعداد ۳۷۰ عدد از آنها داراى مدارى هذلولى یا سهمى هستند که پس از یک بار نزدیک شدن به زمین و مشاهده آنها دیگر دیده نخواهند شد. در حدود ۴۵ ستاره دنباله‏دار در جهت‏سیاره‏ها حرکت مى‏کنند(از مغرب به مشرق) و نقطه حضیض مدارى آنها نزدیک به مدار سیاره مشترى و عضوى از خانواده مشترى هستند. مدار این ستاره‏ها بیضى است و اغلب آنها به سمت صورت فلکى غول (هرکول) که همه منظومه شمسى با سرعتى معادل ۲۰ کیلومتر در ثانیه به طرف آن درحرکت است، پیش مى‏روند.
ساختمان ستاره‏ هاى دنباله ‏دار :::

ستاره ‏هاى دنباله‏ دار از ذرات شهابى همراه با هسته جامد بزرگ تشکیل شده‏اند، و همه آنها به وسیله جرمى از گاز کما ( Coma) احاطه شده که از مولکولها و اتمهاى آزاد شده از ناحیه هسته تشکیل یافته و از عناصرى همچون دو اتم سبک نظیر OH (هیدروکسیل)، ک. و ورم (K, Wurm) ، پى، سوینگز (P, Sings) و گروهى از مولکولهاى مادر نظیر متان (C H4) را بربر دارند. در زمین بعضى از این عناصر به شکل گاز آمونیاک یا مایع آب وجود دارند اما «سوینگز»و «ورم‏» خاطرنشان ساخته‏اند که این عناصر در ستاره‏هاى دنباله‏دار به شکل جامد وجود دارند، همچون یخ معمولى در مورد آب و یخ آمونیاک، و یخ متان و غیره که در درون آنها ماده‏هاى شهابى تشکیل یافته‏اند از آهن، کلسیم، منیزیم، نیکل، آلومینیم، سدیم و
یخ‏هاى سطحى ستاره‏هاى دنباله‏دار با بازگشت متوالى و عبور از نزدیک خورشید به تدریج ذوب مى‏شوند و در زیر آنها لایه‏هاى یخ جامدى باقى خواهند بود که به خوبى از تاثیر اشعه خورشیدى محافظت مى‏شوند. درجه حرارت این ستاره‏ها بستگى به فاصله آنها از خورشید دارد.

ستاره‏ هاى دنباله ‏دار مشهور ::::

۱ – مهشورترین ستاره‏هاى دنباله‏دار متناوب ستاره «هالى‏» (HALLEY,S,CMET) است این ستاره به وسیله «ادموند هالى‏»(۱۶۵۶ – ۱۷۴۲) عضو رصدخانه سلطنتى انگلستان پیش‏بینى شد. دکتر هالى در واقع یکى از همکاران جوان اسحاق نیوتن بود، وى براى اولین مرتبه اظهار داشت که ستاره‏هاى دنباله‏دار دیده شده در سالهاى ۱۵۳۱م و۱۶۰۷ و ۱۶۸۲م بازگشت متفاوتى از یک ستاره دنباله‏دار مى‏باشند که هر۷۶ سال یک بار به دور خورشید گردش مى‏کند، محاسبات دکتر هالى نشان داد که دنباله‏دار مزبور مجددا در سال ۱۷۵۸ در آسمان پدیدار خواهد شد، جرم مزبور که به افتخار وى دنباله‏دار «هالى‏» نام گرفته بود، نخستین بار در شب کریسمس سال ۱۷۵۸ دیده شد، هالى تنها دنباله‏دارى است که با چشم غیر مسلح دیده مى‏شود.
تاریخچه ظهور این دنباله‏دار به ۲۴۰ سال پیش از میلاد و به گمانى‏۴۶۷ سال قبل از میلاد حضرت مسیح(ع)بر مى‏گردد اما بازگشت‏هاى‏۸۳ پیش از میلاد و همچنین ۱۱ قبل از میلاد در تاریخ ثبت است و بازگشت‏هاى بعدى نیز مرتبا به ثبت رسیده است. از آنجایى که دنباله‏دار هالى تحت تاثیر نیروى گرانشى سیارات برجیس و کیوان(مشترى و زحل) قرار دارد لذا دوره گردش آن دقیقا ثابت نیست و بین ۷۴ تا ۷۸ سال به درازا مى‏کشد، از این‏رو بازگشت مجدد آن به سال ۲ – ۲۰۶۱م با درخشندگى خوبى خواهد بود.
پژوهش هاى فضا ناوها ::::

بازگشت‏ سال‏۱۹۸۶م فرصت مناسبى بود تا دنباله‏ دار هالى به کمک فضاناوهاى پژوهشى از نزدیک مورد بررسى قرار گیرد، هدف از این برنامه مطالعه ساختار جرم مزبور از نظر فیزیکى و شیمیایى و آزمایش هسته، و جو هالى و همچنین رابطه میان جرم آن با بادهاى خورشید بوده است.
بر این اساس مؤسسه پژوهش‏هاى کیهانى اروپا فضاناو جیوتو (Giotto) و شوروى‏های قدیم دو فضاناو به نام «وگاى ۱ و ۲» ( Vega) و ژاپنیها نیز فضاناوهایى به سوى هالى روانه ساختند. فضاناو وگا ۱، در تاریخ‏۶ مارس‏۱۹۸۶ از فاصله‏۸۸۸۹ کیلومترى آن گذشت، طراحان سفینه مزبور امیدوار بودند که فضاناو وگا۱، از گیسوى دنباله‏دار نمونه بردارى کند و هسته آن را به دقت مورد کاوش قرار دهد. با وجودى که به دلیل پاره‏اى نواقص فنى، عکسبردارى واضح و روشن از هسته امکان‏پذیر نگردید، اما عکس‏ها و اطلاعاتى که به زمین مخابره شد، کاملا شگفت‏انگیز و غیر منتظره بود. وگا۲، نیز در هشتم مارس همان سال از فاصله ۸۰۳۰ کیلومترى هسته هالى گذشت و با وجودى که به وسیله غبارهاى گیسوى هالى به شدت بمباران گردید، توانست اطلاعات و عکس‏هاى جالب و گران قیمتى به زمین ارسال دارد.

فضاناو جیوتو از فاصله ۶۰۵ کیلومترى هسته عبور کرد و عکس‏ هاى دقیق‏تر و روشن‏ترى به زمین مخابره نمود و نارسایى‏هاى وگاى ۱ و ۲ را جبران ساخت.

نتایجى که کلا از این دیدارها به دست آمده، نشان مى‏دهد که هسته هالى شکلى شبیه سیب‏ زمینى دارد که ابعاد آن به‏ طور متوسط حدود ۱۵×۱۰×۵/۷ کیلومتر است و سطح آن همانند ذغال، سیاه بوده و نسبت‏ بازتاب آن از ۴درصد تجاوز نمى‏کند، عکس‏ها و اطلاعات مخابره شده نشان مى‏دهد که هسته هالى در میان ابرى از غبار جاى دارد و عوارضى به صورت شکاف‏ها و گودال‏ها و فرورفتگى‏ها، در سطح آن به چشم مى‏خورد که اندازه آن‏ها بین ۱۰۰متر مکعب تا یک کیلومتر است. علاوه بر عوارض مزبور، پدیده ‏هاى فورانى کاملا غیر منتظره‏اى در سطح هسته به چشم مى‏خورد که گاز از آن بیرون مى‏جهد. گیسو و دنباله هالى از گازهایى که از هسته تبخیر مى‏شوند، تشکیل مى‏یابند و غبار نیز از سطح هسته پراکنده مى‏گردد، در سطح رو به خورشید هسته هالى چند دهانه فورانى یافت مى‏گردد که جمعا منبع اصلى گسیل گاز و غبار را تشکیل مى‏دهند، هسته هالى جسم سیاهى است که نور خورشید را جذب مى‏کند و دمایى را معادل ۳۰۰ تا ۴۰۰ گلوین(۲۷ تا۱۲۷ درجه سانتیگراد) نشان مى‏دهد. فضاناو جیوتو که تا اعماق گیسوى هالى پیش رفته بود، مقدار گاز و ترکیبات آن را اندازه‏گیرى کرده و چنین نشان مى‏دهد که ۸۰درصد گیسو از مولکول‏هاى آب و بقیه اکثرا از مولکول‏هاى دى‏اکسید کربن تشکیل یافته است. تجزیه و تحلیل ذرات غبار دنباله‏دار هالى که به وسیله ابزارهاى نصب شده در جیوتو و وگا به عمل آمده، نشان مى‏دهد که تقریبا ۸۰درصد آنها حاوى ئیدروژن، کربن، نیتروژن، اکسیژن، و مقدارى گوگرد است و علاوه بر آن، مقدارى سدیم، منیزیوم، سیلیسیم، کلسیم و آهن نیز در آن یافت مى‏گردد.
۲ –
یکى دیگر از ستاره‏هاى دنباله‏دار متناوبى که در تمام قسمت‏هاى مدارش قابل مشاهده بوده است، ستاره دنباله‏دار «شواسمن‏» است، این ستاره در حقیقت قابل توجه است و مدارش بین مشترى و زحل قرار دارد و درخشندگى آن تغییر مى‏پذیرد.
۳ –
از دیگر ستاره‏هاى دنباله‏دار قابل توجه ستاره‏اى است که سال ۱۸۸۲م در روشنایى روز کاملا قابل رؤیت‏بود و از خرمن خورشید در فاصله ۵۰۰۰۰ کیلومترى سطح آن عبور نمود. (۶)
پى‏نوشتها
کفایه‏الموحدین، اسماعیل عقیلى، مقاله ۴، بیان برخى از علائم ظهور، منتهى الآمال محدث قمى، فصل‏۷ – در بعضى از علامات ظهوره، بحار، ج‏۵۲، ص ۱۹۵. *******۲) مدرک قبل. *******۳) مدرک قبل. *******۴) بحار، ج‏۵۱، ص‏۱۲۳روضه کافى، ج‏۸، ص‏۶۳٫ *******۵) بحار، ج‏۵۱، ص‏۱۲۹٫ *******۶) مایردگانى، نجوم به زبان ساده ۲ /۶ ترجمه محمد رضا خواجه‏پور، نشر گیتاشناسى‏۱۳۶۳ش، اطلس منظومه خورشیدى، ص ۱۹۰، پاتریک مور، گرى هانت، برگردان عباس جعفرى، نشر گیتاشناسى ۱۳۷۴ش.
:::::::::::

نگاهی مجدد به غیبت
پس از در گذشت و یا شهادت امام حسن(ع), ماموران خلیفه عباسى حرکت گسترده اى را آغاز کردند و به جست و جوى فرزند و جانشین آن حضرت پرداختند(۱). در هر جا که احتمال وجود امام زمان(ع)را مى دادند, حضور مى یافتند. هدف آنان از هجوم به منزل امام حسن(ع)و اذیت و آزار بنى هاشم, دستگیرى و قتل فرزند امام حسن(ع)بود. این پیگیرى خطرى بزرگ براى آینده امامت بود, که با قد رت و حکمت پروردگار مهدى(ع)از نظرها پنهان گردید و از خطرها به دور ماند.در آغاز غیبت, میان علما و دانشمندان اختلاف است. سه نظر در آن وجود دارد:۱. گروهى مانند شیخ مفید(ره) آغاز غیبت صغرا را از هنگام ولادت حضرت مهدى(ع)به شمار آورده اند(۲); زیرا از همان سالهاى آغازین ولادت, آن حضرت غیبت نسبى داشت و شمارى اندک از یاران, وى را مشاهده کردند.بنابراین نظر, دوره غیبت صغرا تقریباً ۷۴ سال مى شود, یعنى از آغاز ولادت, تا پایان سفارت آخرین سفیر حضرت.۲٫ برخى بر آنند که غیبت صغرا, از سال ۲۶۰ ه. ق. یعنى سال درگذشت امام حسن(ع)آغاز شد و این مدت, تا شروع غیبت کبرا, دوران آمادگى شیعیان و اُنس آنان به جدایى از امام زمان(ع)نام گرفت. این دوران تقریباً هفتاد ساله, غیبت همه جانبه نبود. سفیرانى رابط بین امام ومردم بودند و مردم با واسطه, پرسشهاى دینى و دنیایى خود را از آن حضرت دریافت مى کردند.۳٫ گروهى آغاز غیبت امام(ع)رااز زمانى مى دانند که ماموران خلیفه به منزل حضرت در سامرا, هجوم آوردند, تا وى را دستگیر کنند و آن حضرت در آن هنگام, در سرداب و همان جا, از دیده ها پنهان شد و تاکنون, در آن جا, بدون آب و غذا زندگى مى کند و روزى از آن جا ظهور خواهد کرد.

این داستان چنان شهرت یافته که وى را (صاحب سرداب) لقب داده اند(۳).در پاسخ این سخنان باید گفت: در منابع شیعى و کتابهاى امامیه, هیچ نامى از (سرداب) نیست. نویسندگان اهل سنت در نوشته هاى خود بر این نظر اصرار مى ورزند ومتائسفانه این مسائله دستاویز حمله نا آگاهانه برخى از آنان به تشیع گردیده است(۴). پنداشته اند که شیعیان در میانه سرداب, امام خودرا مى جویند و ظهورش را از آن نقطه انتظار مى کشند; از این روى, تهمتهایى به شیعه زده اند و زحمت مراجعه به منابع شیعى را در این زمینه به خود نداده اند.البته داستان حمله ماموران معتضد عباسى به منزل امام(ع)و برخورد آنان با آب فراوان و دیدن فردى که در گوشه اى نشسته و عبادت مى کند و سپس هجوم به طرف وى و ناکام شدن آنان از دستگیرى وى, در برخى از منابع شیعى آمده است, اما در این نقل, بر فرض صحت سند و دلالت آن: اولاً, از (سرداب) نامى برده نشده است ثانیاً, حمله دیگرى که از ناحیه معتضد صورت گرفته خلاف آن چیزى را که اهل سنت مى گویند, ثابت مى کند زیرا بنابراین نقل, امام(ع)آن محلّ را ترک کرد و از پیش چشم ماموران گریخت و در نتیجه, در سرداب نیست(۵).منشائ خرده گیریهاى نا آگاهانه برخى به شیعه, در این زمینه, آن است که شیعیان به بخشى از حرم عسکریین در سامرا, یعنى (سرداب) احترام و توجه خاصى دارند و آن را زیارت مى کنند. خاطره هاى امامان خویش را گرامى مى دارند و آن مکان را مورد عنایت قرار مى دهند. و این نه به خاطر آن استکه امام زمان(ع)در ین جا مسکن گزیده است و زندگى مى کند, بلکه از آن جهت که زمانى مرکز عبادت و سکونت چند تن از امامان راستین تشیع بوده است. و ما حب الدیار شقفن قلبى ولکن حبّ من سکن الدیار گذشته از این, بر اساس احادیث فراوانى که در منابع شیعى وجود دارد, شیعیان بر این باورند که امام زمان(ع)در میان مردم در رفت و آمد است و در مراسم حج و مانند آن شرکت مى جوید و مانند یوسف که برادرانش را مى شناخت وآنان وى را نمى شناختند, دوستان خویش را مى شناسد و…(۶) بنابراین, داستان غیبت حضرت مهدى(ع)در سرداب سامرا و زندگى کردن حضرت در آن مکان, بهتان و دروغى بیش نیست و هیچ یک از بزرگان شیعه, چنین باورى نداشته و ندارند.
پی نویس:::::::::::::::::::::::::
(۱) (
اصول کافى), ج۵۰۵/۱٫*******(۲) (ارشاد), مفید, ج۳۴۰/۲٫ *******(۳) (اتفاق در مهدى موعود), سید اکبر قرشى۶۲/ـ ۱۱۱٫ *******(۴) (منتخب الائثر فى الائمام الثانى عشر), صافى گلپایگانى ۳۷۲/, داورى, قم. *******(۵) (کتاب الغیبه), شیخ طوسى;۲۴۸/ (بحار) ج۵۱/۵۲٫ *******(۶) (کتاب الغیبه), شیخ طوسى۱۶۴/ .
اعضاء سایت ماکزیمم تکنیک تا ابد به خود خواهند بالید که فضای سایت را با نام و زندگی نامه ۱۴ معصوم عطراگین نموده اند ….
این زندگی نامه ها می تواند منبعی محکم برای انتخاب راه مناسب در تمام زندگی باشد . روند زندگی امامان معصوم مختص به زمان قدیم نبوده و تا هزاران سال دیگر نیز قابل بهره گیری و عامل هدایت تمام بشر خواهد بود .

سایت www.maximumtechnic.com بخش ( ۱۴ منظومه معصوم)

فرزین نجفی پور  : مسئول هیئت زمینه ساز ظهور حضرت مهدی عج

درباره ی فرزین نجفی پور

پژوهشگر برتر کشور در چند سال متوالی - مخترع برتر کشور - ثبت 61 اختراع کاربردی در زمینه های کشاورزی، آبیاری، الکترونیک، رباتیک و هوا فضا - دارای مدرک کارشناسی ارشد - ارایه بیش از 100 مقاله علمی - دریافت دهها تندیس ویژه علمی - دریافت بیش از 150 تقدیر نامه از وزارت خانه ها و مراکز علمی و پژوهشی - برپایی بیش از 150 نمایشگاه تخصصی اختراعات - پیشگام در دفاع سایبری عملی از حریم جمهوری اسلامی ایران

همچنین ببینید

فراخوان برای ساخت کلیپ مختص سایت ماکزیمم تکنیک با جایزه هر ماهه برای یک کلیپ

بدینوسیله فراخوان تهیه کلیپ ویژه سایت ماکزیمم تکنیک توسط تمامی کابران سایت اعلام میگردد. شرایط ساخت ...