خانه / اختراعات و افتخارات / شرح اخترعات (صفحه 3)

شرح اخترعات

اختراع چهل و چهارم – گسیلنده‌های خود شوینده دائمی و متناسب با فشارهای متفاوت آب در آبیاری قطره‌ای

نام مخترع: فرزین نجفی پور شماره ثبت اختراع: ۶۱۵۴۲ تاریخ ثبت اختراع: ۱۴/۵/۱۳۸۸ مدت تحقیق: ۵۵ ماه – هزینه تحقیق:  ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال انگیزه ساخت و روند آزمایشات: ایجاد شرایط آبیاری قطره‌ای دایمی، بدون نیاز به شستشوی قطره چکانها فواید اختراع: – خودشویی دائمی قطره چکانهای ساخته شده – امکان تنظیم ...

ادامه نوشته »

اختراع چهل و سوم – فرآیند ساخت مواد غذایی اختصاصی درختان بدون خاک و ریشه

نام مخترعبن : فرزین نجفی پور و ندا زرگانی شماره ثبت اختراع: ۶۰۴۳۹ تاریخ ثبت اختراع: ۱۹/۵/۱۳۸۸ مدت تحقیق: ۷۲ماه – هزینه تحقیق:  ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال انگیزه ساخت و روند آزمایشات: تامین غذای مورد نیاز درختان تحت پوشش ریشه و آوند مصنوعی فواید اختراع: – زنده نگهداشتن درخت قطع ریشه شده ...

ادامه نوشته »

اختراع چهل و دوم – دستگاه دو قطعه ای رسوبگیر با کاربرد در منابع هوایی آب شهری و صنعتی

نام مخترع: فرزین نجفی پور شماره ثبت اختراع: ۶۰۴۳۴ تاریخ ثبت اختراع: ۱۹/۵/۱۳۸۸ مدت تحقیق: ۲۴ماه – هزینه تحقیق:  ۷۵۰۰۰۰۰۰ریال انگیزه ساخت و روند آزمایشات: کنترل رسوبات موجود در مسیر جریان آب به منابع هوایی فواید اختراع: – جمع آوری رسوبات در یک محفظه تعبیه شده، کاهش هزینه رسوبگیری از ...

ادامه نوشته »

اختراع چهل و یکم – دستگاه الکترونیکی جستجو، تفکیک و کنترل امواج ماهواره‌ای

نام مخترع: فرزین نجفی پور  شماره ثبت اختراع: ۶۱۵۴۴ تاریخ ثبت اختراع: ۱۵/۵/۱۳۸۸ مدت تحقیق: ۴۳ ماه – هزینه تحقیق:  ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال انگیزه ساخت و روند آزمایشات: امواج ماهواره‌ای در اطراف ما وجود دارند و همگی توسط ماهواره‌ها به سمت مشخص هدایت می‌شوند. درنظر بود تا ساخت یک دستگاه توانمند، این ...

ادامه نوشته »

اختراع چهلم – دستگاه شتاب دهنده نامحدود ذره (افزایش سرعت ذرات در دستگاه سانتریوفوژ)

نام مخترع: فرزین نجفی پور شماره ثبت اختراع: ۶۰۳۸۰ تاریخ ثبت اختراع: ۱۴/۵/۱۳۸۸ مدت تحقیق: ۳۶ماه – هزینه تحقیق:  ۸۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال انگیزه ساخت و روند آزمایشات: ایجاد یک زمینه فیزیکی مناسب جهت افزایش دادن دور ذره در یک مدار مورد نظر فواید اختراع: – افزایش سرعت ذره در یک مدار، ...

ادامه نوشته »

اختراع سی و نهم – دستگاه ایجاد پوشش محافظ سریع برای حفاظت از جان انسان

نام مخترع: فرزین نجفی پور و مریم خردیار شماره ثبت اختراع: ۵۸۵۵۱ تاریخ ثبت اختراع: ۹/۲/۸۸ مدت تحقیق: ۴۸ ماه – هزینه تحقیق ۴۵۰۰۰۰۰۰ تومان انگیزه ساخت و روند آزمایشات: سقوط هواپیما، همواره یکی از دلخراش ترین حادثه غیر قابل پیشبینی بوده که اکثرا با مرگ مسافران آن همراه است. ...

ادامه نوشته »

اختراع سی و هشتم – دستگاه تنظیم دبی خروجی از کانالهای مجهز به دریچه

نام مخترع: فرزین نجفی پور و مصطفی نجفی پور شماره ثبت اختراع: ۵۸۵۵۳ تاریخ ثبت اختراع: ۹/۲/۸۸ مدت تحقیق: ۳۵ ماه – هزینه تحقیق ۹۰۰۰۰۰۰ تومان انگیزه ساخت و روند آزمایشات: نصب دریچه برای برخی از کانال‌های آبیاری، یک امر لازم الاجرا بوده و میزان خروج آب از زیر دریچه ...

ادامه نوشته »

اختراع سی و هفتم – دستگاه الکترونیکی تبدیل نوشتار به گفتار

نام مخترع: فرزین نجفی پور، ماندانا نجفی پور، پارسا نجفی پور و مریم توکلی نژاد شماره ثبت اختراع: ۵۸۵۷۱ تاریخ ثبت اختراع: ۹/۲/۸۸ مدت تحقیق:  ۳۶ ماه – هزینه تحقیق ۱۶۰۰۰۰۰۰ تومان انگیزه ساخت و روند آزمایشات: تاکنون نرمافزار بسیار زیادی برای تبدیل نوشتار به گفتار، و با زبان های ...

ادامه نوشته »

اختراع سی و ششم – پوشش شبکه ای نگهداشت خاک های روان و ماسه بادی

نام مخترع: فرزین نجفی پور و ندا کشوادی شماره ثبت اختراع: ۵۸۵۷۰ تاریخ ثبت اختراع: ۹/۲/۸۸ مدت تحقیق: ۴۰ ماه – هزینه تحقیق ۲۱۰۰۰۰۰۰ تومان انگیزه ساخت و روند آزمایشات: تثبیت اراضی شنی، یکی از دستورکارهای دائمی ارگانها و سازمانهای مرتبط با این معضل است. مالج پاشی یکی از روش ...

ادامه نوشته »

اختراع سی و پنجم – دستگاه تعیین میزان ناخالصی آب کانالهای آبیاری و رودخانه ها

  نام مخترع: فرزین نجفی پور شماره ثبت اختراع: ۵۸۵۵۴ تاریخ ثبت اختراع: ۹/۲/۸۸ مدت تحقیق:  ۲۱ماه – هزینه تحقیق ۷۵۰۰۰۰۰ تومان انگیزه ساخت و روند آزمایشات: محاسبه میزان ناخالصی آب کانالهای آبیاری و رودخانه ها از عوامل بسیار مهم در امور کشاورزی و برخی از صنایع دیگر است. جهت ...

ادامه نوشته »