خانه / اختراعات و افتخارات / گواهی اختراعات

گواهی اختراعات

درختان بدون خاک و ریشه

نگهداری و کشت درخت با بهره گیری از آوند و ریشه مصنوعی ابداع شده و بدون نیاز به ریشه اصلی درخت و خاک مناسب جهت تثبیت ارضی و کشت درخت در مناطق غیرقابل کشت.  

ادامه نوشته »